Znak sprawy: dzp-380-1/2010 samodzielny publicznyPobieranie 498.67 Kb.
Strona1/9
Data09.05.2016
Rozmiar498.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Znak sprawy: DZP-380-1/2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ37 – 300 LEŻAJSK

UL. LEŚNA 22


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy:postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań bakteriologicznych, koagulologicznych oraz z zakresu analityki ogólnej

o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

Zatwierdzam:

......................................................kierownik jednostki
ROZDZIAŁ I

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, 37–300 Leżajsk, ul. Leśna 22, tel./fax. (017) 240 47 23 zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań bakteriologicznych, koagulologicznych oraz z zakresu analityki ogólnej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Zamówienie jest podzielone na 11 części.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500 – 0

Oferty należy składać do jednej lub więcej części.

Adres strony internetowej: www.spzoz-lezajsk.pl


ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.


ROZDZIAŁ III

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
ROZDZIAŁ IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  5. posiadania do każdego zaoferowanego odczynnika certyfikatów jakości;

  6. posiadania kart charakterystyki w odniesieniu do odczynników zawierających substancje niebezpieczne;

  7. posiadania instrukcji stosowania i użycia w języku polskim.
 1. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie informacji na zasadzie spełnia/nie spełnia.


ROZDZIAŁ V

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY I ODRZUCENIA OFERTY


 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

  2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

  3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

  2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

  3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 1. Oferta będzie odrzucona jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. Wykonawca w termie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 2. Wypełnione formularze cenowe – załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 4. Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierające metodykę, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych uzyskanych do danego typu aparatu w języku polskim – dotyczy Części nr 10.

 5. Do zaoferowanych odczynników dołączyć dokumentację kontroli jakości tj. precyzji i dokładności uzyskiwanych wyników oznaczeń z wyszczególnieniem zastosowanej aparatury i zastosowanego materiału kontrolnego w oparciu o które zostały wyznaczone – dotyczy Części nr 10.

 6. Minimum 3 publikacje – dotyczy Części nr 11 poz. 8.

 7. Ulotki wszystkich odczynników i materiałów kontrolnych zawierające metodykę, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych w języku polskim – dotyczy Części nr 11.

 8. Oświadczenia Wykonawcy:

  1. że, Wykonawca spełniania wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjął ją bez zastrzeżeń – Załącznik Nr 13,

  1. że, Wykonawca posiada do każdego zaoferowanego odczynnika certyfikaty jakości w języku polskim i przedłoży je Zamawiającemu na każde jego żądanie – Załącznik Nr 14,

  2. że Wykonawca posiada karty charakterystyki w odniesieniu do odczynników zawierających substancje niebezpieczne i przedłoży je Zamawiającemu na każde jego żądanie – Załącznik Nr 15,

  3. że, Wykonawca wraz z dostawą zaoferowanych odczynników dostarczy Zamawiającemu instrukcję stosowania i użycia w języku polskim – Załącznik Nr 16,

  4. oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 17.

 1. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

Dokumenty i oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI


 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.

Oświadczenia, wnioski oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu należy przesyłać na numer 0 17 240 47 23. Przesłane informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem ustawowych terminów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Jeżeli informacje będą przekazywane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2

 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 6. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zmówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

 8. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalno – prawnych jest Mahunik Bogumiła tel. (017) 240 47 23, w sprawach merytorycznych Zygmunt Urszula, Polańska Halina.ROZDZIAŁ VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ


 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ X

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej na maszynie do pisania, w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą techniką.

 2. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisania przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy zgodnie z wypisem Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego wyżej, oferta bezwzględnie winna zawierać pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy. Dotyczy to również protestów i odwołań.

 3. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

 4. Zaleca się aby oferta była trwale spięta.

 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty i oświadczenia bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zmian i zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.

 7. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokument, o których mowa w rozdziale VI pkt. 3, 4 i 5. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Określone w art. 366 kodeksu cywilnego i zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Korespondencja będzie prowadzona między Zamawiającym a ustanowionym pełnomocnikiem.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia może żądać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców – art. 23 ust. 4 ustawy Pzp.


ROZDZIAŁ XI

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Leśna 20, I piętro, pokój Nr 10 w terminie do 28.01.2010 r. do godz. 09:00 w nieprzejrzystej zabezpieczonej kopercie oznaczonej:

Oferta na dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań bakteriologicznych, koagulologicznych oraz z zakresu analityki ogólnej”


Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę


 1. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2010 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Leśna 20, I piętro pok. Nr 10 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

 4. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy Wykonawców, adresy, ceny ofertowe.


ROZDZIAŁ XII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


 1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,

  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


ROZDZIAŁ XIII

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WERAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


 1. Oferta będzie oceniania pod względem:

 1. formalnym tj. spełnienia warunków podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 2. merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z niżej podanym kryterium


Cena 100 % maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100
Przy ocenie ofert zastosowanie będzie miał poniższy wzór:
Cena oferty najniższej x 100

Cenę oferty badanej


 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o ustalone kryterium.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę i adres) Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmę i adres) Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  4. informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym szpitala.


ROZDZIAŁ XIV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


    1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

    2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

    3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    4. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.


ROZDZIAŁ XV

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonywania umowy.
ROZDZIAŁ XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić minimalny 30 – dniowy termin płatności.

 2. Istotne postanowienia umowy stanowi wzór umowy – Załącznik nr 18.


ROZDZIAŁ XVII

OPIS PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH


 1. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

 2. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.

 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ XVIII

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca będą prowadzone w PLN.
ROZDZIAŁ XIX

INFORMACJA DOTYCZACA ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XX

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH I DODATKOWYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ XXI

AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawca może złożyć protest do Zamawiającego.

 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

 4. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

 5. Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca.

 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 7. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

 1. treści ogłoszenia,

 2. postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 3. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,     odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej,

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny, niż wymieniony wyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia          jego wniesienia. 1. Na rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

  1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  2. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  3. wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

  4. odrzucenia oferty.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu.

 2. Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

 3. Uczestnik postępowania toczącego się wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawy w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 4. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

Załącznik nr 1


................................................

pieczęć Firmy Wykonawcy

wraz z adresem, telefonami

REGON ................................


OFERTA

..............................

(adres Zamawiającego)
..............................

..............................Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na dostawę odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań bakteriologicznych, koagulologicznych oraz z zakresu analityki ogólnej: 1. Sposób zapłaty – płatność przelewem w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 1. Oświadczamy, że istotne postanowienia zawarte w projekcie umowy (Załącznik Nr 18) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Zapłaty za dostarczony towar należy dokonać na konto ........................................................
 1. Ofertę niniejszą składamy na ......................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:


..................................................

..................................................

..................................................
Miejsce i data ................................
............................................................................

pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionychZałącznik Nr 2  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna