Znak sprawy: wi. 271 2014 Czarna, dnia 28. 04. 2014 rPobieranie 29.16 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.16 Kb.

Znak sprawy: WI.271.1.2.2014

Czarna, dnia 28.04.2014 r.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 1. Zamawiający – Gmina Czarna, 37-125 Czarna 260, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna”

1) została wybrana oferta firmy:EL-JOZ Rafał Józefko

Giedlarowa 352

37-300 Leżajsk
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 155 687,52 zł.

słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 52/100.


Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała najwyższą ilość punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu a jego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.


W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

Lp


Nazwa WykonawcyAdres WykonawcyCena brutto oferty (zł)Okres gwarancji

( m-ce)


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Łączna ilość punktów

Kryterium cena 80%

Kryterium

gwarancja 20%1.

PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Władysław Mikołajczyk36-060 Głogów Młp.

Rogoźnica 97194 340,00

36

64,09

10,00

74,09

2.

ANTARES Adam Antonik S.J.

ul. Langiewicza 22

35-085 Rzeszów217 420,14

36

57,29

10,00

67,29

3.

FUHP EL-MAR

Mariusz Niezgoda36-050 Sokołów Młp.

Trzebuska Kąty 308210 534,07

72

59,16

20,00

79,16

4.

EL-JOZ Rafał Józefko

Giedlarowa 352

37-300 Leżajsk155 687,52

66

80,00

18,33

98,33

 1. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

III. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy .


Uzasadnienie:
IV. Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jw. :

 1. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub droga elektroniczną,

 2. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w inny sposób.


Pouczenie:

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpośrednim podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie zgodnie z art. 182 ustawy Pzp.
Z poważaniem:

……………………………..

(podpis kierownika zamawiającegolub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

  1. PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Władysław Mikołajczyk 36-060 Głogów Młp., Rogoźnica 97

  2. ANTARES Adam Antonik S.J. ul. Langiewicza 22, 35-085 Rzeszów

  3. FUHP EL-MAR Mariusz Niezgoda 36-050 Sokołów Młp., Trzebuska Kąty 308

  4. EL-JOZ Rafał Józefko Giedlarowa 352, 37-300 Leżajsk

  5. A/a.Pobieranie 29.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna