Znak sprawy: zp-6/2011 Załącznik nr 2 Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000: soo dolina BiebrzyPobieranie 425.36 Kb.
Strona1/2
Data27.04.2016
Rozmiar425.36 Kb.
  1   2


Znak sprawy: ZP-6/2011
Załącznik nr 2

Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000:

SOO Dolina Biebrzy (PLH 200008) i OSO Ostoja Biebrzańska (PLB 200006)

(na podstawie danych z SDF)


Poniżej umieszczono siedliska przyrodnicze i gatunki z SDF obszarów SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska (z załącznika I i II Dyrektywy Siedliskowej oraz z załącznika I Dyrektywy Ptasie). Za przedmioty ochrony tych obszarów uznano gatunki i siedliska, które w SDF w kategorii „znaczenie ogólne” uzyskały ocenę A, B lub C.W tabelach umieszczono również gatunki i siedliska, dla których ze względu na brak dostatecznej wiedzy nie dokonano pełnej oceny stanu ochrony w SDF. Jeśli dane zgromadzone w trakcie realizacji prac nad Planami wskażą na znaczącą rolę przedmiotowych obszarów Natura 2000 dla zachowania gatunków i siedlisk bez przypisanej oceny w SDF można je będzie uznać za przedmioty ochrony w tych obszarach.
Jeżeli w toku prac nad planami zadań ochronnych ujawnią się nowe informacje o gatunkach z załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej bądź z załącznika I Dyrektywy Ptasiej listy przedmiotów ochrony będą ulegać weryfikacji i zmianom.
W związku z tym, że przedmiotów ochrony w SOO Dolina Biebrza i OSO Ostoja Biebrzańska jest wiele w trakcie prac nad Planami należy wskazać wśród nich kluczowe przedmioty ochrony - gatunki i siedliska, dla zachowania których obszar jest szczególnie ważny. Wskazanie takie nie zwalnia od obowiązku zapewnienia ochrony także innym przedmiotom ochrony, ale:

 • powinno być przesłanką do szczególnie starannego zaplanowania ochrony kluczowych przedmiotów ochrony i do poświęcenia tej ochronie większego wysiłku,

 • w przypadku konfliktu między potrzebami różnych przedmiotów ochrony będzie przesłanką do rozstrzygania takich konfliktów na rzecz kluczowego przedmiotu ochrony,

 • powinno być opisane w dokumentacji planu zadań ochronnych (choć nie znajdzie wyrazu w formalnym dokumencie planu, ustanawianym jako rozporządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku).

Po weryfikacji przedmiotów ochrony i ich stanu ochrony przeprowadzonej w toku prac nad przedmiotowymi planami zadań ochronnych zostanie skierowany do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w Standardowych Formularzach Danych. Z formalnego punktu widzenia nowe gatunki i siedliska przyrodnicze staną się przedmiotami ochrony z chwilą ustanowienia Planu, albo z chwilą oficjalnego przekazania Komisji Europejskiej SDF obszaru zaktualizowanego o te siedliska i gatunki – zależnie co nastąpi wcześniej. Do tego czasu korzystają one z tymczasowego reżimu ochrony, tj. państwo i jego organy jest obowiązane je zachować w stanie niepogorszonym, lecz wybór środków do tego następuje wedle uznania państwa.
Przedmioty ochrony zostały pogrupowane w następującej kolejności:

 • przedmioty z Załącznika 1 Dyrektywy Rady 92/43/EWG – typy siedlisk przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony.

 • przedmioty z Załącznika 2 Dyrektywy Rady 92/43/EWG – gatunki roślin i zwierząt będące przedmiotami zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony.

 • przedmioty z Załącznika 1 Dyrektywy Rady 72/409/EWG – gatunki ptaków będące przedmiotami ochrony na obszarach specjalnej ochrony ptaków.


I. SIEDLISKA

 1. Typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

%

pokrycia


Stopień

reprezen.Względna

pow.


Stan

zachow.


Ocena

ogólna


3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion, Lemnetea

0,15

A

C

A

A

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

0,20

D


3270

Zalewane muliste brzegi rzek
A

C

A

A

4030

Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
D


6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

0,36

C

B

A

C

6230

Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardetalia - płaty bogate florystycznie)
A

C

B

C

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

2,77

B

B

B

B

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

0,04

A

C

A

A

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

0,54

B

C

B

B

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

0,11

C

C

C

C

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

5,93

A

A

A

A

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (Caricion davallianae)

2,50

A

B

A

A

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

1,25

A

C

A

A

91D0

Bory i lasy bagienne

1,62

A

B

A

A

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

0,03

C

C

C

C

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

0,08

D

Objaśnienia:% pokrycia – procent powierzchni obszaru pokryty przez dane siedlisko.

Stopień reprezen. – ocena stopnia reprezentatywności (typowości) siedliska przyrodniczego polega na określeniu, na ile typowo wykształcone jest dane siedlisko (zbiorowisko roślinne) na rozpatrywanym obszarze. Stopień reprezentatywności oceniany jest w czterostopniowej skali: A - doskonały, B - dobry, C - znaczący, D - nieistotny

Względna pow. – względna powierzchnia jest to powierzchnia opisywanego obszaru pokryta przez naturalne siedlisko danego typu w stosunku do całkowitej powierzchni pokrytej przez ten typ siedliska w obrębie terytorium państwa. Teoretycznie jest to proste, praktycznie rzadko takie dane są dostępne, zwłaszcza w odniesieniu do powierzchni zajmowanej przez typ siedliska w kraju. Dlatego zwykle jest to tylko dość gruby szacunek w trzech przedziałach wielkości: A: > 15 - 100 %, B: > 2 - 15 %, C: > 0 - 2 %

Stan zachow. – stan zachowania jest to stopień zachowania struktury i funkcji naturalnego siedliska danego typu oraz możliwość ich odtworzenia. To kryterium zawiera 3 podkryteria, które ocenia się niezależnie (stopień zachowania struktury, stopień zachowania funkcji, możliwość renaturyzacji), które ocenia się niezależnie, ale ostateczna ocena jest ich wypadkową. A oto syntetyczne ujęcie wyników zastosowania powyższych trzech podkryteriów: A: doskonałe zachowanie, B: dobre zachowanie, C: zachowanie w średnim lub zubożałym stanie.

Ocena ogólna – globalna ocena wartości obszaru dla zachowania danego typu siedliska jest wypadkową w/w kryteriów, z uwzględnieniem znaczenia jakie poszczególne z nich mogą mieć dla tego siedliska oraz dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na jego zachowanie (takich jak wzajemne relacje między różnymi typami siedlisk i gatunkami, rodzaj działalności człowieka na terenie obszaru i w jego pobliżu, stosunki własnościowe, status prawny etc.). Wartość ta oceniana jest w trzystopniowej skali: A - znakomita, B - dobra, C - znacząca

  1. ROŚLINY

 1. Gatunki roślin z Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

1393

Drepanocladus vernicosus

P

D


1437

Thesium ebracteatum

P

D


1477

Pulsatilla patens

P

C

B

C

C

1528

Saxifraga hirculus

P

C

A

C

B

1902

Cypripedium calceolus

3500-500

A

A

C

A

1903

Liparis loeselii

<10

C

A

C

C

III. SSAKI

 1. Gatunki ssaków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Osiadła


Migrujaca

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

1308

Barbastella barbastellus

P


C

B

C

B

1318

Myotis dasycneme

P
30-40i
B

B

C

B

1337

Castor fiber

>1000i


B

A

C

A

1352

Canis lupus

P


C

B

C

B

1355

Lutra lutra

P


C

A

C

AIV. PŁAZY I GADY

 1. Gatunki płazów i gadów wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Osiadła


Migrujaca

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

1166

Triturus cristatus

P


C

A

C

A

1188

Bombina bombina

P


C

A

C

A

V. RYBY

 1. Gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Osiadła


Migrująca

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

1130

Aspius aspius

P


C

B

C

B

1134

Rhodeus sericeus amarus

P


C

B

C

B

1145

Misgurnus fossilis

P


C

B

C

B

1149

Cobitis taenia

P


C

A

C

BEudontomyzon mariae

P


B

B

B

B

VI. BEZKRĘGOWCE

 1. Gatunki bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Osiadła


Migrująca

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

1052

Euphydryas maturna

P


B

B

A

A

1060

Lycaena dispar

P


C

B

C

B

4038

Lycaena helle

R


B

B

B

B  1. PTAKI

 1. Gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 72/409/EWG (przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

A021

Botaurus stellaris

27-120mB

A

C

B

A022

Ixobrychus minutus

7pC

A

C

C

A030

Ciconia nigra

24-26pB

A

C

B

A038

Cygnus cygnus

0-1pD


A072

Pernis apivorus

28-35pB

A

C

B

A073

Milvus migrans

0-1pD


A074

Milvus milvus

0-3pD


A075

Haliaeetus albicilla

4-6pD


A080

Circaetus gallicus

1-2pA

B

B

B

A081

Circus aeruginosus

170-296pA

A

C

A

A082

Circus cyaneus

2-15pA

A

C

A

A084

Circus pygargus

97pA

A

C

A

A089

Aquila pomarina

40-53pB

A

C

B

A090

Aquila clanga

10-15pA

A

A

A

A091

Aquila chrysaetos

0-1pD


A092

Aquila pennata

0-2pD


A119

Porzana porzana

300-1500pA

A

C

A

A120

Porzana parva

27-80pB

A

C

B

A122

Crex crex

1200-2000A

A

C

A

A127

Grus grus

170-274pB

A

C

B

A151

Philomachus pugnax

2-10fD


A154

Gallinago media

400-480mA

A

B

A

A177

Larus minutus

0-3pD


A193

Sterna hirundo

42-50pC

C

C

C

A195

Sternula albifrons

8pD


A196

Chlidonias hybrida

1-150pB

A

C

B

A197

Chlidonias niger

200-700pA

A

C

A

A215

Bubo bubo

24-35pB

A

C

B

A222

Asio flammeus

24-25pA

A

C

A

A229

Alcedo atthis

0-10pD


A231

Coracias garrulus

0-3pD


A234

Picus canus

70-80pB

A

C

B

A236

Dryocopus martius

150-200pD


A238

Dendrocopos medius

75-90pD


A239

Dendrocopos leucotos

80-110pA

A

A

A

A241

Picoides tridactylus

1pD


A246

Lullula arborea

150-300pD


A255

Anthus campestris

40-100pD


A294

Acrocephalus paludicola

2726-2742A

A

A

A

A320

Ficedula parva

250-350pB

B

C

B

A379

Emberiza hortulana

50-100pD


A409

Tetrao tetrix tetrix

150-220mB

B

C

B 1. Gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 72/409/EWG, lęgowe w ostoi, nie ujęte w formularzu SDF (obecne i potencjalne przedmioty ochrony zostały wytłuszczone)

KOD

NAZWA

POPULACJA

OCENA ZNACZENIA OBSZARU

Rozrodcza

Zimująca

Przelotna

Populacja

Stan zach.

Izolacja

Ogólnie

A031

Ciconia ciconia

450-500 pA104

Bonasa bonasia

PA027

Egretta alba

26 pA166

Tringa glareola

0-1 pA224

Caprimulgus europaeus

PA272

Luscinia svecica

PA307

Sylvia nissoria

PA321

Ficedula albicollis

PA338

Lanius collurio

PPobieranie 425.36 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna