Znak sprawy zp/GP/ibsinp/3/2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowegoPobieranie 16.6 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.6 Kb.

Ocena wpływu nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na poziom globalnej metylacji DNA badanych komórek w ramach projektu Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich realizowanego w ramach projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priorytet 1, Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.3))Znak sprawy ZP/GP/IBSINP/3/2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

............................................

pieczęć oferenta

Nazwa Wykonawcy: ……………………………..................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………….……………………

Regon: ......................................... NIP: ..............................................

Tel..…………………………………. Tel. kom…………………………….

Fax.……………............................ E-mail:………………………………FORMULARZ O F E R T Y

Nawiązując do zapytania ofertowego na:
zakup odczynników na potrzeby realizacji zadania badawczego 7: Analiza rybotoksyczności nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na Human Dermal Fibroblasts HDF, NHA-Astrocytes AGM, hNHeps-Human Hepatocytes , HeLa oraz Human Kidney Adenocarcinoma Cell Line ACHN w ramach projektu Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich realizowanego w ramach projektu MNiSW „Generacja Przyszłości” projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Priorytet 1, Działanie 1.1 POIG, Poddziałanie 1.1.3))
Zad1: Odczynniki do analizy aktywności jąderka
Zad 2: Odczynniki do badania rybotoksyczności

)

składamy niniejszą ofertę:  1. Oferujemy cenę za realizację całego przedmiot zamówienia:

Zadanie 1

wartość netto ...................................zł(słownie..................................................................złotych)

VAT ........................................ zł(słownie.........................................................................złotych)

wartość brutto ..................................... zł(słownie.............................................................złotych)

Zadanie 2

wartość netto ...................................zł(słownie..................................................................złotych)

VAT ........................................ zł(słownie.........................................................................złotych)

wartość brutto ..................................... zł(słownie.............................................................złotych)

Oświadczamy, że:


  1. zlecony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z jego opisem – zał. nr 2 do zapytania oraz w terminie wskazanym w zapytaniu tj. do 14 dni od dnia podpisania umowy,

  2. zapoznaliśmy się z warunkami i informacjami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  3. cena podana w punkcie 1 jest ostateczna i zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

  4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

  5. zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania, akceptujemy zawarte w nim postanowienia oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz terminy płatności.

  6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  7. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

  8. do oferty dołączamy :

………………………………………………………………………………………………………………………….

....................... dnia ......................... .............................................Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna