Znak: zin. 271. 41. 2014 miejscowość data nazwa I adres Wykonawcy Formularz cenowyPobieranie 53.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar53.55 Kb.
Załącznik nr 1a)

do SIWZ


znak: ZIN.271.41.2014

......................................, .................

miejscowość data

......................................................

Nazwa i adres Wykonawcy


Formularz cenowy

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Dostawa i montaż sprzętu treningowego w ramach inwestycji: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”


Lp.

Nazwa sprzętu

Cena jednostkowa brutto (zł)

Ilość

Wartość całkowita brutto (zł)

1.

Bieżnia elektryczna
4 sztuki
2.

Urządzenie eliptyczne (Cross Trainer)
2 sztuki
3.

Stepper
1 sztuka
4.

Rower treningowy pionowy
1 sztuka
5.

Rower treningowy poziomy
1 sztuka
6.

Urządzenie siłowe Pectoral Fly
1 sztuka
7.

Urządzenie siłowe Chest Press
1 sztuka
8.

Urządzenie siłowe Lat Pulldown
1 sztuka
9.

Urządzenie siłowe Biceps Curl
1 sztuka
10.

Urządzenie siłowe Triceps Press
1 sztuka
11.

Urządzenie siłowe Abdominal Crunch
1 sztuka
12.

Urządzenie siłowe Back Extension
1 sztuka
13.

Urządzenie siłowe Leg Press
1 sztuka
14.

Urządzenie siłowe Leg Extension
1 sztuka
15.

Urządzenie siłowe Seated Leg Curl
1 sztuka
16.

Urządzenie siłowe Hip Adductor
1 sztuka
17.

Urządzenie siłowe Hip Abductor
1 sztuka
18.

Urządzenie siłowe Stacja Functional Trainer
1 sztuka
19.

Ławka olimpijska prosta służąca do bezpiecznego wyciskania sztangi olimpijskiej leżąc
1 sztuka
20.

Ławka olimpijska z kątem dodatnim 30 stopni (kąt nachylenia oparcia) do bezpiecznego wyciskania sztangi olimpijskiej leżąc
1 sztuka
21.

„Modlitewnik” – ławka do ćwiczeń mięśni bicepsów w pozycji siedzącej przy użyciu sztangi łamanej
1 sztuka
22.

”Ławka rzymska” Back Extension Bench do ćwiczeń mięśni grzbietu
1 sztuka
23.

Ławka uniwersalna Multi-adjustable Bench
3 sztuki
24.

Ławka skośna do treningu mięśni brzucha Adjustable Decline Bench
1 sztuka
25.

Stojak na 10 par sztangielek
2 sztuki
26.

Maszyna Smith‘a
1 sztuka
27.

Zestaw sztangielek gumowanych 2 kg - (20 par o łącznej wadze 40 kg)
20 par o łącznej wadze 40 kg
28.

Gryf olimpijski prosty
2 sztuki
29.

Gryf łamany
1 sztuka
30.

Zestaw talerzy gumowanych do gryfów
3 komplety
RAZEM poz. 1-30:………………………..…….... .…………………….……………………

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy)
Uwaga!

  1. Należy złożyć podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy na każdej stronie formularza cenowego.

  2. Wymagane jest wypełnienie każdego wiersza formularza cenowego. Wypełnienie formularza w sposób niezgodny z SIWZ oznaczać będzie, że oferta nie spełnia wymogów Zamawiającego i nie jest zgodna z treścią SIWZ, co będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP.

……………………………………………

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna