Zorganizowanie I przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 61 uczestników projektu : Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja współfinansowanego zePobieranie 16.98 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar16.98 Kb.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

19-100 Mońki, al. Niepodległości 3

Mońki, dnia 26.08.2013 r.

Znak pisma: PCPR.POKL.4.21.2013


Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 61 uczestników projektu :Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 61 uczestników projektu :Determinacja – Aktywna integracja – Akceptacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:


 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Jarosław Zabielski 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 23

Część 1- usługi szkoleniowe: prawo jazdy kategorii B – 14 osób, prawo jazdy kategorii C – 7 osób


 1. Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski Al.

Niepodległości 16, 19-100 Mońki

Część 2 – usługi szkoleniowe: kurs kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 24 osoby

Część 4 – usługi szkoleniowe: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 61 osób


 1. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

Część 3 – usługi szkoleniowe: kurs kosmetyczny 3 osoby
Uzasadnienie: wybrane oferty spełniają warunki określone przez Zamawiającego są ofertami najkorzystniejszymi w przedmiotowym postępowaniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium cena oferty brutto – 100 %.


W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wpłynęło 11 ważnych ofert:


 1. Część 1- usługi szkoleniowe: prawo jazdy kategorii B – 14 osób, prawo jazdy kategorii C – 7 osób – 1 ważna oferta:

 2. - oferta nr 10 Ośrodek Szkolenia Kierowców Jarosław Zabielski 19-100 Mońki, ul. Mickiewicza 23 otrzymała 100,00 pkt. 3. Część 2 – usługi szkoleniowe: kurs kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 24 osoby – 6 ważnych ofert:

 4. - oferta nr 2 – Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66 otrzymała 35,02 pkt;

 5. - oferta nr 3 – Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski Al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki otrzymała 100,00 pkt;

 6. - oferta nr 4 – T-MATIC Grupa Computer Plus Sp. Z o. o. ul. Malmeda 1 15-440 Białystok otrzymała 49,18 pkt;

 7. - oferta nr 5 – Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków otrzymała 28,12 pkt;

 8. - oferta nr 9- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 68 otrzymała56,25 pkt;

 9. - oferta nr 11- Ośrodek Szkolenia A.B.C. Mariusz Rogowski 18-400 Łomża ul. Nowogródzka 31otrzymała 25,79 pkt. 10. Część 3 – usługi szkoleniowe: kurs kosmetyczny 3 osoby – 4 ważne oferty:

 11. - oferta nr 2 – Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66 otrzymała 60,30 pkt;

 12. - oferta nr 3 – Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski Al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki otrzymała 87,47 pkt;

 13. - oferta nr 5 – Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków otrzymała 100,00 pkt;

 14. - oferta nr 7 – Prestiż s. c. M. Gładkowski M. Gładkowska ul. Krakowska 11 15-875 Białystok otrzymała 85,30 pkt;

 15. - oferta nr 9- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 68 otrzymała 67,46 pkt. 16. Część 4 – usługi szkoleniowe: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 61 osób– 9 ważnych ofert:

 17. - oferta nr 1– Medyczne Centrum Szkoleniowe Dorota Ladowska ul. Na Skarpie 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski otrzymała 54,44 pkt;

 18. - oferta nr 2 – Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor” Oddział w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66 otrzymała 59,76 pkt;

 19. - oferta nr 3 – Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach Leszek Twarowski Al. Niepodległości 16, 19-100 Mońki otrzymała 100,00 pkt;

 20. - oferta nr 5 – Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków otrzymała 57,65 pkt;

 21. - oferta nr 6 – Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej – Curie 2 15-950 Białystok otrzymała 55,60 pkt;

 22. - oferta nr 8- Bartłomiej Paweł Domian Ratownictwo i Szkolenia ul. Ksawerego Dunikowskiego 4 07-415 Olszewo Borki otrzymała 35,00 pkt;

 23. - oferta nr 9- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Grajewie 19-200 Grajewo ul. Kolejowa 68 otrzymała 98,00 pkt;

 24. - oferta nr 11- Ośrodek Szkolenia A.B.C. Mariusz Rogowski 18-400 Łomża ul. Nowogródzka 31otrzymała 89,09 pkt;

 25. - oferta nr 12- Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 otrzymała 55,00 pkt.

 26. Z postępowania wykluczono wykonawcę – Prestiż s. c. M. Gładkowski M. Gładkowska ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok oraz odrzucono ofertę Nr 7 firmy Prestiż s. c. M. Gładkowski M. Gładkowska ul. Krakowska 11, 15-875 Białystok.

 27. Uzasadnienie faktyczne: Ww. wykonawca w wyznaczonym przez zamawiającego terminie na podstawie art. 26 ust. 3 nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacji , że nie należy do grupy kapitałowej.

 28. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 b ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych - „zamawiajacy wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę , który nie złożył wyjasnień, oraz wykonawcę , który nie złozył listy , o której mowa w art. 26 ust. 2 d. Zgodnie z art. 24 ust. 4 „ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 „zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Genowefa Kulikowska

Pobieranie 16.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna