Zp-10/TZ/2014 Urząd Zamówień PublicznychPobieranie 150.95 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar150.95 Kb.

ZP-10/TZ/2014

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.plRzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.plOgłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2014r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


X Zamieszczanie obowiązkowe

 Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

Zawarcia umowy ramowej 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

Nazwa:

Zarząd Budynków Komunalnych

Adres pocztowy:

ul. Ratuszowa 4

Miejscowość:

Elbląg

Kod pocztowy:

82-300

Województwo:

Warmińsko-Mazurskie

Tel.:

0 55 239 84 00

Faks:

0 55 239 84 05

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.zbk.elblag.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):


I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna Uczelnia publiczna

 Administracja rządowa terenowa Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnegoX Administracja samorządowa Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podmiot prawa publicznego Inny (proszę określić):           

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

sąd lub trybunałSEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w ElbląguII.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane 

Dostawy 

Usługi X

II.1.3)

 przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia.

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.przedmiot główny:

nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowychdodatkowy przedmiot:

nazewnictwo wg CPV: roboty remontowe oraz renowacyjne


Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.


 1. Zakres zamówienia.

  1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART wykonywane:

 • według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

 • zgodnie z ramowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

  1. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART, wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 3 do Wzoru Umowy

(ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).

Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane

odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego. 1. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
II.1.5)

X przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

50.70.00.00 - 2
Dodatkowe przedmioty

45.45.30.00 - 7
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak X liczba części: 2 1 nie 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak nie X


II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA2Okres w miesiącach: lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium
III.2) zaliczki

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia


III.3) Warunki Udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, robót konserwacyjnych w zakresie instalacji budynkowych t.j. robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART, wykonywanych w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku, na zasobie wielomieszkaniowym o łącznej ilości minimum 400 lokali mieszkalnych, o łącznej wartości robót minimum 50.000zł z VAT rocznie.


Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku, tj. wartość wykonywanych robót konserwacyjnych w zakresie instalacji budynkowych w branży sanitarnej będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sumowaniu nie podlega okres wykonywania usługi podany w warunku.


Przez zasób wielomieszkaniowy należy rozumieć zasób złożony z samodzielnych lokali mieszkalnych i wydzielonych w budynkach lokali użytkowych.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usług należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych usług, podając datę i kurs.


- potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w

pkt VI ppkt 1.1. SIWZ i dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2 SIWZ


III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami posiadającymi wymagane uprawnienia w swojej branży tj.:

 1. elektryk – osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne (Grupy 1) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – min 1 osoba

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ i dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. i 1.4. SIWZIII.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt III.4) ogłoszenia, metodą spełnia / nie spełnia.


III.4) informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć3:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

………………………………………………………………………………………………………………………..


X wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

X określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie


Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia t.j.

wykonania lub wykonywania w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót konserwacyjnych w zakresie instalacji budynkowych t.j. robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART, wykonywanych w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku, na zasobie wielomieszkaniowym o łącznej ilości minimum 400 lokali mieszkalnych, o łącznej wartości robót minimum 50.000zł z VAT rocznie oraz załączenia dowodów, że wykazane usługi zostały wykonana należycie.


 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno – technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
X wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
X oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 sprawozdanie finansowe w całości / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata / rok obrotowe/-y, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 sprawozdanie finansowe w całości / w części , a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 / 2 / 1 lata / rok obrotowe/-y, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
X oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
X aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
X nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2)
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
X lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej


III.5) informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;


 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji


X inne dokumenty

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.6) Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w przypadku Wykonawcy polegającego na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

 2. Dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia t.j.:

  1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,

  2. dokument dotyczący sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia a także charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem.

w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.7)

 ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne- należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony X

Przetarg ograniczony 

Negocjacje z ogłoszeniem 

Dialog konkurencyjny 

Licytacja elektroniczna 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniuIV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert3)


Najniższa cena X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria

1. CENA

2.                                    


Znaczenie 4)

     

     

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

adres strony, na której będzie prowadzona:                                    
IV.3) zmiana umowy


X przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 1. zmiany w administrowanym przez Zamawiającego zasobie,

 2. zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT,

 3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,

 4. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

2) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
IV.4) Informacje administracyjne


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli

dotyczy): www.zbk.elblag.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu; pokój 5;


82-300 Elbląg ul.Ratuszowa 4

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                                                               

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

                                                                                               

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 05/12/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30

Miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu; sekretariat - pokój 12;
82-300 Elbląg ul. Ratuszowa 4


IV.4.5) Termin związania ofertą

Do: // (dd/mm/rrrr)lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):

                                                                                               


IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

                                                                                               

IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):

                                                                                               

IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):

                                                                                               


IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):

Licytacja jednoetapowa czas trwania:                

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu

                     

                     

 wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapuIV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina:      

Miejsce:                                                                                           


IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

                                                                                               

IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy)

                                                                                               

IV.4.14) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):

                                                                                               

IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):

                                                                                               
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
I. Dotyczy Sekcji II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

data rozpoczęcia: 01 stycznia 2015r.

data zakończenia: 31 grudnia 2015r.

II. Opłata za SIWZ obejmuje koszty jej druku oraz przekazania.

III. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i

oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.  1. Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony, poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak nie X

1) W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu

wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I2) Może nie wypełniać pkt II.2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

3) Może nie wypełniać pkt IV.2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

4) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić

znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

…………………………………………

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 1

Nazwa: Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej

wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych

w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr I


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr I

Zakres zamówienia obejmuje:


    1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART wykonywane:

 • według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

 • zgodnie z ramowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

    1. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART, wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 3 do Wzoru Umowy

(ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).

Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane

odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

50.70.00.00-2
Dodatkowe przedmioty

45.45.30.00-7


3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach: lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert 1)

Najniższa cena X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    
Znaczenie 2)

     

     

     


----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

1) Może nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić

znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr 2

Nazwa: Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej

wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych

w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr II


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia

Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu – Punkt Obsługi Najemców Nr II

Zakres zamówienia obejmuje:


 1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART wykonywane:

 • według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,

 • zgodnie z ramowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

 1. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART, wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 2 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ),

Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 3 do Wzoru Umowy

(ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).

Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane

odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

50.70.00.00-2
Dodatkowe przedmioty

45.45.30.00-7


3) Czas trwania lub termin wykonania

Okres w miesiącach: lub dniach: 

lub

data rozpoczęcia: // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 31/12/2015 (dd/mm/rrrr)

4) Kryteria oceny ofert 1)

Najniższa cena X

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 

Kryteria

1. CENA

2.                                    

3.                                    Znaczenie 2)

     

     

     

1) Może nie wypełniać pkt 4, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

2) W przypadku dialogu konkurencyjnego, jeżeli ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie postępowania, ustalić

znaczenia kryteriów oceny ofert, zamawiający podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.1 W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

2 Można nie wypełniać pkt II.2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

3 Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt III.3.

/

Pobieranie 150.95 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna