Zp-2310-87-30/2037/2007 Katowice 25. 06. 2007rPobieranie 14.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar14.85 Kb.
ZP-2310-87-30/2037/2007 Katowice 25.06.2007r.
Egz. Nr 2
Advanced Micro Devices

ul. Grochowska 341/32

03-838 Warszawa
tel. 022 6988546

e’mail: pawel.gusiew@amd.pl


dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup komputerów i drukarek

dla jednostek garnizonu śląskiego”

Zgodnie z art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) po rozpatrzeniu protestu złożonego w dniu 19.06.2007 Zamawiający uznaje protest za zasadny.


UZASADNIENIE
W dniu 19.06.2007r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup komputerów i drukarek dla jednostek garnizonu śląskiego” wpłynął faksem protest o następujących zarzutach: cyt. „Działając w imieniu Advanced Micro Devices (zwany dalej AMD) na podstawie art. 180 w związku z art.. 179 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, wnoszę protest wobec czynności Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach jako Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, polegającego na sprzecznym z prawem sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiającego (SIWZ) , poprzez

 1. opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; zestaw komputerowy) jako: Procesor co najmniej 3.0 GHz;

 2. opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; notebook) jako: Procesor 1,7 GHz;

 3. opisanie płyty głównej wchodzącej w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; notebook) jako „

 4. opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; zestaw komputerowy)jako: procesor 64 bit co najmniej 1,8 GHz.

Co stanowi naruszenie art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą” ) , jak również Artykułu 8 ust. 6 Dyrektywy UE nr 93/36/EEC z dnia 14 czerwca 19993 roku o koordynacji procedur udzielania a zamówień publicznych na dostawy (zwanej dalej „Dyrektywą). W związku z powyższym naruszeniem AMD jako protestujący żąda zmiany Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez usunięcie z wyżej wskazanych punków:

  1. odniesienia do częstotliwości zegara (wyrażonej w MHZ lub GHz),

  2. odniesienia do minimalnym poziomie pamięci podręcznej L2,

  3. żądania zastosowania do przesyłu danych na płycie głównej magistrali FSB,

  4. oraz dodaniu w opisie procesora obowiązku osiągnięcia przez oferowany przez każdego z wykonawców komputer określonej minimalnej liczby punktów w aplikacyjnym teście wydajności.

...”
Zarzut podniesiony w punkcie 1 protestu jako opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; zestaw komputerowy) jako: Procesor co najmniej 3.0 GHz Zamawiający uznaje za zasadny. Żądanie Protestującego usunięcia zapisów w SIWZ odniesienia do częstotliwości zegara wyrażonej w MHz lub GHz zostaje uwzględnione. W związku z powyższym zostanie zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ dla pozycji nr 1. Zostanie wykreślony „procesor co najmniej 3 GHz”, natomiast wprowadzony zostanie zapis „procesor x86, 64 bitowy”.

Zarzut podniesiony w punkcie 2 protestu jako opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; notebookk) jako Procesor 1,7 GHZ Zamawiający uznaje za zasadny. Żądanie Protestującego usunięcia zapisów w SIWZ odniesienia do częstotliwości zegara wyrażonej w MHz lub GHz zostaje uwzględnione. W związku z powyższym zostanie zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ dla pozycji nr 2. Zostanie wykreślony „procesor 1,7 GHz”, natomiast wprowadzony zostanie zapis „procesor x86 zoptymalizowany do zastosowań mobilnych”.


Zarzut podniesiony w punkcie 3 protestu jako opisanie płyty głównej wchodzącej w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; notebook) jako „ nie został przez Protestującego opisany. Jednakże z uzasadnienia protestu zamawiający może wywnioskować, iż Protestujący podnosi zarzut dotyczący załącznika nr 2 do SIWZ pozycja nr 2. Zamawiający protest w tym zakresie uznaje za zasadny. Żądanie Protestującego usunięcia zapisów w SIWZ zastosowania do przesyłu danych na płycie głównej magistrali FSB zostaje uwzględnione. W związku z powyższym zostanie zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ dla pozycji nr 2. Zostanie wykreślony zapis „częstotliwość szyny FSB: 533 MHz”.
Zarzut podniesiony w punkcie 4 protestu jako opisanie procesora wchodzącego w skład zamawianych komputerów (Załącznik nr 2; zestaw komputerowy) jako: procesor 64 bit co najmniej 1,8 GHz został przez Protestującego wskazany niewłaściwie. Zamawiający z treści protestu może wnioskować, iż protestującemu chodzi o załącznik nr 3 do SIWZ, pozycja nr 1. Zamawiający uznaje w tym zakresie protest za zasadny. Żądanie Protestującego usunięcia zapisów w SIWZ odniesienia do częstotliwości zegara wyrażonej w MHz lub GHz zostaje uwzględnione. W związku z powyższym zostanie zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 3 do SIWZ dla pozycji nr 1. Zostanie wykreślony „procesor co najmniej 1,8 GHz”, natomiast wprowadzony zostanie zapis „procesor x86, 64 bitowy”.
Jednocześnie informuje się, że żądanie Protestującego usunięcia zapisów w SIWZ odniesienia do minimalnego poziomu pamięci podręcznej L2 nie znajduje zastosowania z uwagi na brak takich zapisów w specyfikacji. Natomiast żądanie Protestującego dodania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w opisie procesora obowiązku osiągnięcia przez oferowany przez każdego z wykonawców komputer określonej minimalnej liczby punktów w aplikacyjnym teście wydajności nie zostaje uwzględnione. Żaden przepis ustawy Prawa zamówień publicznych nie obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia testów wydajności dla oferowanych zestawów komputerowych, czy notebooków.
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu (art. 184 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych ) w sposób określony w punkcie XV SIWZ.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up. ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI


Wyk. w 2 egz. BM/BM

Egz. Nr 1 – adresatEgz. Nr 2


Pobieranie 14.85 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna