ZP. 271. 47. 2013 Gdańsk, dnia 25. 11. 2013 rPobieranie 2.02 Mb.
Strona1/17
Data03.05.2016
Rozmiar2.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ZP.271.47.2013

Gdańsk, dnia 25.11.2013 r.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Rumia

ul. Sobieskiego 7

84-230 Rumia
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Rumia wraz z jednostkami organizacyjnymi budynków i budowli, ruchomości, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

CPV 66516400-4, CPV 66515100-4 , CPV 66513000-9, CPV 66515000-3, CPV 66516100-1, CPV 66514110-0


zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Rumi

Tryb udzielenia zamówienia:


Przetarg nieograniczony

do wartości 200.000 EURO

zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r.

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem ZP.271.47.2013 Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 3. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przeznaczone są w celu przygotowania oferty.

Gmina Rumia i jednostki organizacyjne jako Zamawiający prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 954 o samorządzie gminnym wraz z późn. zmianami. Jednostki organizacyjne zgodnie ze statutami rejestrowymi.


 1. Średnia liczba zatrudnionych pracowników – ok. 940 osoby.


1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Rumia ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia

NIP 5882367750, REGON – 191675178 www.um.rumia.pl
 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miejskiej Rumia wraz z jednostkami organizacyjnymi. Szczegółowy opis ww. usług (tj. przedmiot ubezpieczenia, zakres, czasookres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia itp.) zawierają zał. nr „1”

3.2 Umowy ubezpieczenia będą zawierane i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego : ABR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Stoku 53/55
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji obejmuje umowy, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w przedziale dat: od 01.01.2014 do 31.12.2016r. Ubezpieczenie zostanie zawarte w formie umowy generalnej na cały okres Ubezpieczenia z podziałem na 12-sto miesięczne okresy polisowania Ubezpieczenie zawarte zostanie w formie umowy generalnej ubezpieczenia uwzględniającej ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz klauzule i postanowienia dodatkowe wynikające z niniejszej specyfikacji i oferty złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że każda ze stron będzie miała możliwość wypowiedzenia umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu polisowania i nie będą miały zastosowania postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące rozwiązania /wypowiedzenia /odstąpienia od umowy generalnej ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wystawi dla każdej jednostki organizacyjnej certyfikat potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia.

W sprawach nieuregulowanych w umowie generalnej zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do zmiany przyjętych wartości sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz przed każdym 12-sto miesięcznym okresem ubezpieczenia (wynikającej z aktualizacji danych majątkowych w poszczególnych grupach majątku oraz rodzajach ubezpieczeń). Zastrzega się również zmiany w sumach ubezpieczenia wynikających ze zmiany składników majątku lub ich wartości.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złożenie wraz z

ofertą niżej wymienionych dokumentów:


- w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 • oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji:

 1. o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3. o swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

 5. o zapoznaniu się i akceptacji warunków opisanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów, jakich zażądał Zamawiający, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dostarczenie wszystkich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5

niniejszej Specyfikacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ,

Zamawiający uznaje za potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Ocena będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia / nie spełnia ”.

6.2 W sytuacji braku lub błędów w złożonych przez Wykonawców oświadczeniach i

dokumentach, Zamawiający dokona wezwania do ich ponownego złożenia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Dokumenty takie muszą potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin na składanie ofert.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCAMI:


  1. Zamawiający ustala niżej wymienione formy i zasady porozumiewania się z

Wykonawcami:

  1. W przypadku prowadzenia rozmów, dotyczących procedury przetargowej, ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Pan Bartosz Szafraniec – ABR Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy w dni robocze w godz. 09.00-15.00
   tel. (058) 303-17-75;

  2. W przypadku przesłania informacji na piśmie – na adres: ABR Sp. z o.o. ul. Na Stoku 53/55, 80-874 Gdańsk lub poprzez email – bartosz@abr.pl

  3. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane mu poprzez email, będą mogły być odbierane tylko i wyłącznie w dni robocze (bez sobót) od godz. 09.00 do godz. 16.00. Przesyłanie informacji poprzez ww. email po godz. 16.00., Zamawiający będzie mógł skutecznie odebrać w następnym dniu roboczym.

  4. Zamawiający informuje, że do podpisu dokumentów w sprawie niniejszego zamówienia, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawców emailem lub drogą pocztową, upoważnionymi są Pan Bartosz Szafraniec oraz Pan Bogdan Kabat


8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Wykonawcy nie wnoszą wadium.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:

Termin związania Wykonawcy z ofertą wynosi 30 dni. Okres ten jest liczony od daty otwarcia ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

  1. Wykonawcy sporządzają ofertę na cały zakres specyfikacji w języku polskim. Każda oferta musi zawierać:

  2. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr „4” Dokumenty te, muszą posiadać, pieczęć nagłówkową, pieczęć i podpis osoby uprawnionej, warunki płatności, okres związania z ofertą, datę sporządzenia i cenę wyrażoną słownie oraz w postaci cyfr. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę zakresu realizacji zamówienia lub jego części, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Żądanie Zamawiającego należy spełnić poprzez wpis w poz. nr 6 w zał. nr „4” informacji o zakresie realizacji zamówienia przez podwykonawców. Brak wpisu oznacza realizację zamówienia przez Wykonawcę. Poprzez określenie podwykonawca, zgodnie z definicją słownika j. polskiego należy rozumieć firmę lub osobę wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia pozostałych pozycji niniejszego formularza, zgodnie z jego wzorem.

  3. wzór umowy (zał. nr „2”), parafowany przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie oraz opatrzony pieczęcią imienną, podpisem i oświadczeniem „akceptuję warunki umowy” na ostatniej stronie.

  4. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.

  5. pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisywania oferty wraz z załącznikami przez osoby nie ujawnione w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy – o ile zachodzi taki przypadek.

  6. jeżeli Wykonawca chce dołączyć inne dokumenty, związane z niniejszym zamówieniem, również te dokumenty oprócz treści powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, zawierać datę sporządzenia, a w przypadku kopii również poświadczenie zgodności z oryginałem.

10.7 Całość dokumentacji powinna być zszyta na jednym z grzbietów lub połączona w inny trwały sposób. Taką dokumentację należy zapakować w dwie koperty. Koperta wewnętrzna powinna posiadać oznaczenie nadawcy i następujący opis: „Przetarg na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Rumia” oraz „nie otwierać przed 04-12-2013 r. godz. 13.10 ”. Koperta zewnętrzna musi posiadać oznaczenie nadawcy, odbiorcy oraz opis jak wyżej. 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. termin składania ofert: 04 grudnia 2013 r. godz. 13.00

 2. termin otwarcia ofert : 04 grudnia 2013 r. godz. 13.10

 3. miejsce składania ofert: ABR Sp. z o.o., 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 53/55 pok. 5.

 4. miejsce otwarcia ofert: ABR Sp. z o.o., 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 53/55 pok. 5.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

  1. Ofertę należy wypełnić na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr „4”). Każda oferta musi zawierać cenę oferty w postaci zapisu cyfrowego i słownego. Cena o której mowa, musi obejmować zakres ubezpieczenia odpowiednio do zapisów w załączniku nr „1”

  2. Cenę oferty Zamawiający będzie przyjmował i porównywał dla całości zamówienia. Oznacza to, że na formularzu ofertowym (zgodnie z zał. nr „4”). Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

  3. Zamawiający będzie poprawiał omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z Art. 87 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 1. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY KIEROWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

  1. Kryterium wyboru oferty jest:

- cena - 100 %R A Z E M 100 %

Cenę oferty Zamawiający będzie przyjmował dla całości zamówienia.

Zamawiający oceniać będzie kryterium ceny dla każdej oferty w skali stupunktowej.

13.2 Maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt, za kryterium ceny, otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Pozostałe oferty zamówienia będą oceniane wg poniższego wzoru:

Cn

C1= ------------- x 100 pkt

Co
gdzie, C1 – oznacza ilość punktów za proponowaną cenę oferty,

Cn – oznacza najniższą proponowaną cenę dla zamówienia,

Co - oznacza cenę oferty ocenianej dla zamówienia.


  1. Wszystkie wyliczenia dokonywane będą z dokładnością do drugiego

miejsca po przecinku z zastosowaniem zaokrągleń matematycznych.

  1. Wybrana zostanie oferta, która posiadać będzie najwyższą ilość przyznanych punktów z kryterium ceny dla danej części zamówienia przy jednoczesnym, spełnieniu nw. wymogów:

 1. posiada komplet dokumentów i oświadczeń zgodnie z niniejszą specyfikacją

 2. nie zostanie odrzucona na podstawie Art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. wykonawca nie będzie wykluczony na podstawie Art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych


14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiający pisemnie informuje Wykonawcę o osobach upoważnionych do podpisania umowy, wskazuje miejsce oraz datę i czas podpisania umowy.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

  1. Zamawiający załącza do niniejszej specyfikacji wzór umowy (zał. nr „2”)

16.2 Zamawiający wprowadza niżej wymienione klauzule zmieniające postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczyciela. Klauzule zmieniające postanowienia Ogólnych Warunków Umowy Ubezpieczyciela obowiązują wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają te postanowienia na korzyść ubezpieczającego i ubezpieczonego. Klauzule mają pierwszeństwo przed postanowieniami stosownych ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Postanowienia niniejszych klauzul oraz wszystkich wymienionych dokumentów sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego i ubezpieczonego.

Klauzule obligatoryjne dotyczące wszystkich ubezpieczeń: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i maszyn od uszkodzeń

Nr: 1,2,3,4,5,6,7,9,8,10,11,12,13,14,15Klauzule obligatoryjne dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr:1,3,4a,6,11,12,15

Klauzule obligatoryjne dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych i następstw nieszczęśliwych wypadków

Nr: 11 w ubezpieczeniach autocasco, assistance, nnwKlauzula nr 1 (wypłaty odszkodowania)

Przy wypłacie odszkodowania nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne lub inne formy potrącania odszkodowania jakichkolwiek kwot, z zastrzeżeniem indywidualnie wymienionych przy określonych przedmiotach ubezpieczenia.


Klauzula nr 2 (zwolnienia z obowiązku zwrotu odszkodowania)

W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczający nie jest obowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu nowego przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do niezwłocznego przekazania odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela, a Ubezpieczyciel do przyjęcia odzyskanego przedmiotu.Klauzula nr 3 (jurysdykcji)

Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory sadowe rozstrzygane będą w sądzie powszechnym właściwym dla miejsca siedziby ubezpieczającego.Klauzula nr 4 (reprezentantów) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez reprezentantów ubezpieczającego.

Pod pojęciem reprezentantów ubezpieczającego należy rozumieć wyłącznie Burmistrza Miasta Rumi oraz osoby pełniące funkcje dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.
Klauzula nr 4a (włączenie rażącego niedbalstwa) - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że: Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.

Klauzula nr 5 (warunków i taryf)

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) obowiązujące w stosunku do umowy ubezpieczenia. W przypadku wypłaty odszkodowania suma ubezpieczenia ulega automatycznemu wyrównaniu do pierwotnej wysokości określonej w SIWZ z wyjątkiem szkody całkowitej.

Z należnego odszkodowania nie potrąca się rat wynikających z zawartej umowy, których termin jeszcze nie zapadł z wyjątkiem wypłaty szkody całkowitej.

Zakład ubezpieczeń obliczy składkę uzupełniającą w systemie pro rata temporis licząc składkę za każdy dzień doubezpieczenia począwszy od daty wysłania odszkodowania przyjmując do obliczeń rok trwający 365 dni.


Klauzula nr 6 (stempla bankowego i płatności ratalnej)

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela również przed opłaceniem składki, pod warunkiem wysłania przelewu w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.

Brak wpłaty składki/raty ubezpieczeniowej w terminie określonym w polisie upoważnia Ubezpieczyciela do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu na opłacenie składki/rat składki (minimum 7 dni) - nieopłacenie składki/raty składki w terminie nie powoduje automatycznego rozwiązania umowy ubezpieczenia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia płatności, pod warunkiem, że stan środków na rachunku bankowym Zamawiającego pozwalał na zrealizowanie płatności.

Z tytułu nieterminowego przekazania składki Ubezpieczycielowi przysługują należne odsetki ustawowe, które Ubezpieczający zapłaci po otrzymaniu wezwania do zapłaty.


Klauzula nr 7 (zabezpieczeń przeciwpożarowych)

Ubezpieczający oświadcza, że mienie zabezpieczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, a Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan zabezpieczeń jako wystarczający do wypłaty odszkodowania.
Klauzula nr 8 (minimalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych)


Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że:

Lokal, w którym znajduje się ubezpieczone mienie nie może posiadać niezabezpieczonych otworów, przez które możliwy byłby dostęp do mienia bez włamania. Zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte, aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi.

Ponadto powinny być spełnione co najmniej następujące warunki:

Drzwi zewnętrzne do lokalu z ubezpieczonym mieniem winny być zamknięte na jeden zamek o podwyższonej klasie bezpieczeństwa lub dwa zamki wielozastawkowe. Zamki mechaniczne powinny posiadać więcej niż jedną ruchomą zastawkę.

Główne zamki w drzwiach nie mogą być zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza.

W przypadku ustanowienia ochrony fizycznej wewnątrz ubezpieczonego obiektu (lokalu bądź budynku) dopuszcza się zamknięcie drzwi zewnętrznych na jeden zamek wielozastawkowy.


Oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych lokalu, do których jest dostęp - w tym również z przybudówek, balkonów, tarasów itp. winny być osadzone w ramach w taki sposób aby wyjęcie szyby nie było możliwe bez jej rozbicia, a ponadto zabezpieczone przeciwwłamaniową osłoną mechaniczną w postaci krat wykonanych z prętów stalowych lub żaluzji lub okiennic.
Kraty, żaluzje lub okiennice powinny być takiej konstrukcji, tak założone i zamknięte, aby przedostanie się do wnętrza lokalu nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi, zaś ruchome osłony mechaniczne powinny być zamknięte co najmniej na jedną kłódkę wielozastawkową.
Postanowienia w części dotyczącej mechanicznego zabezpieczenia oszkleń nie mają zastosowania jeśli:
ustanowiono poza godzinami urzędowania dozór wyłącznie danej placówki, wewnętrzny lub zewnętrzny; przez dozór rozumie się ochronę ubezpieczonego lokalu wykonywaną w zorganizowany sposób przez co najmniej jedną osobę dorosłą spośród personelu ubezpieczającej jednostki lub przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
lub placówkę wyposażono w elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu miejscowym ze stałym adresatem (odbiorcą) alarmu; przez stałego adresata (odbiorcę) alarmu rozumie się ubezpieczającego bądź osobę wyznaczoną przez ubezpieczającego jako odpowiedzialną za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
lub placówkę wyposażono w elektroniczny system przeciwwłamaniowy i włączono do systemu monitorowania alarmów policji bądź koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia,
lub oszklenia lokalu wykonane są ze szkła warstwowego o zwiększonej odporności na rozbicie, stwierdzonej stosownym atestem/certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez upoważnioną do tego jednostkę.
Niniejsza klauzula zastępuje postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie wymaganych minimalnych zabezpieczeń mienia przed szkodą.
Klauzula nr 9 (ustalenia okoliczności szkody)

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody.

Ubezpieczyciel wypłaca bezsporne należne odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie/a, w tym sądowe lub przygotowawcze.
Klauzula nr 10 (rezygnacji z odtworzenia mienia)

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna