ZP/019/2013 Załącznik nr 1 doPobieranie 96.73 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar96.73 Kb.

ZP/019/2013 Załącznik nr 1 do: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

„Dostawę systemu osadzania warstw atomowych (ALD)

wraz z wyposażeniem

dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.”


SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu osadzania warstw atomowych – (ALD - atomic layer deposition) wraz z wyposażeniem, przeznaczonego do osadzania warstw półprzewodników i dielektryków w trzech trybach:

a) Termicznego ALD

b) Termicznego ALD w trybie ekspozycji (tryb wzmocnionej dyfuzji reagentów)

c) Osadzania ALD wspomaganego plazmą.

Osadzanie warstw ma się odbywać na półprzewodnikowych lub innych krystalicznych podłożach płaskich lub podłożach o powierzchniach rozwiniętych, których współczynnik kształtu (stosunek szerokości do głębokości rowka) jest rzędu kilkuset. Temperatura podłoża powinna być kontrolowana w zakresie do 500oC. Maksymalna średnica podłoża do 200 mm. Wymagania Zamawiającego odnośnie parametrów technicznych systemu określa załącznik nr 1 do niniejszej siwz pt. „Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:


 1. wykonanie testów odbiorczych systemu uruchomionego u Zamawiającego w zakresie podanym w tabeli nr 1,

 2. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu i oprogramowania w zakresie podanym w tabeli nr 1.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia wchodzące w skład systemu podlegały serwisowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):38.00.00.00-5

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)


Tabela 1. Wymagane funkcje, wyposażenie i parametry techniczne systemu osadzania warstw atomowych (ALD)
marka...................................................................., typ ....................................................................,
model ................................................................................................................................................

Lp

Parametry wymagane i oceniane
przez zamawiającego


TAK / NIE
lub oferowane parametry lepsze od wymaganych

1

Tryby pracy ALD

  1. tryb termiczny
Minimum 4 linie grzanych prekursorów (wyposażone w cylindry do napełniania), przy czym każda z linii ma niezależny wlot do komory reakcyjnej i jest wyposażona w kontroler przepływu (MFC)oraz przetwornik ciśnienia (PT).

Spośród tych linii minimum jedna linia przeznaczona dla prekursora o temp. 300°C


oraz trzy linie dla prekursorów o temp. 200°C z których każda jest wyposażona w niezależny układ typu booster.

Ponadto jedna linia dla prekursorów ciekłych o wysokich prężnościach pary z niezależnym wlotem do komory reakcyjnej wyposażona w MFC i PT.

Do tego samego wlotu do komory reakcyjnej dołączona dodatkowa linia gazowa wyposażona w MFC i PT.

Ponadto minimum jedna linia gazowa (dedykowana O2/O3 ) do procesów termicznych ALD z niezależnym wlotem do komory reakcyjnej wyposażona w MFC i PT


1.2 tryb termiczny w modzie ekspozycji - wzmocnionej dyfuzji reagentów

Zawór w linii wylotowej gazów sterowany komputerem do kontroli przepływu i ciśnienia w komorze
1.3 tryb ALD wspomagany plazmą

Minimum dwie linie gazowe wyposażone w MFC i PT.

System odległego źródła plazmy ze sprzężeniem pojemnościowym (ICP)

i mocy generatora RF regulowanej w zakresie 100-3000W

2

System load - lock

2.1 Zmotoryzowany transfer do komory reakcyjnej

wymagany
2.2 Osobna pompa turbomolekularna do odpompowania śluzy o szybkości pompowania minimum 250l/s.

wymagana
3

Komora reakcyjna

  1. Komora o ścianach grzanych do temp. 500°C umieszczona wewnątrz komory próżniowej.

wymagane
3.2 Komora z pionowym przepływem gazów

wymagane
  1. linie prekursorów grzane we wnętrzu komory próżniowej

  2. linie prekursorów grzane na odcinku pomiędzy źródłem, a wejściem do komory próżniowej do temperatury wyższej niż temperatura źródła

wymagane
3.4 podłoża grzane

Temp. do 500C
3.5 rozmiary podłoży

Średnica co najmniej 200mm


3.6 uchwyt dla obiektów 3D

wymagany
3.6 odpompowanie komory

Pompa sucha o szybkości pompowania minimum 400m3/h
3.7 pułapka na produkty reakcji

Pułapka ogrzewana do temp. >200C
4

Generator ozonu

o stężeniu do 10%wymagany
5

Scrubber dla technologii z użyciem NH3

wymagany
6

Receptury technologiczne

Wymagane udostępnienie procedur osadzania warstw:

Al2O3,HfO2, AlN, ZnO, Pt, Ni, SiO2, MgO, TiO2 GaN, Ti, SiC, Ir, TiC, TiN oraz prekursorów SAM (self assembled monolayer) np.: 1-dodecantiol (CH3(CH2)11SH, FOMB(DMA)S C8F13H4(CH3)Si(N CH3)2)2)


7

Test akceptacyjny

7.1 osadzanie Al2O3
prekursory TMA, TDMAH.

Płytka krzemowa o średnicy 4”

Grubość warstwy 80-100nm


7.2 rozrzut grubości na płytce

Mniejszy niż +-1% (1σ)

(pomiar w 49-ciu punktach płytki)


7.3 linie prekursorów napełnia dostawca

wymagane
8

Szkolenie

8.1 szkolenie trzech osób w ciągu trzech dni

wymagane
8.2 przeprowadzenie sprawdzianu polegającego na samodzielny dwukrotnym powtórzeniu testu akceptacyjnego przez każdą z przeszkolonych osób

wymagane
9

9.1 Komputer wraz z oprogramowaniem nadzorującym system i zarządzającym procedurami technologicznymi, a w szczególności umożliwiający kontrolę przepływów i ciśnień we wszystkich liniach prekursorów i gazów technologicznych w środowisku co najmniej MS Widows 7 (64 bit) wraz z kompletem nośników umożliwiających jego przywrócenie, licencją na użytkowanie oprogramowania oraz prawem do bezpłatnej aktualizacji przez okres co najmniej 5 lat

wymagane
9.2 Oprogramowanie diagnostyczne w tym diagnostyka serwisowa, a także zdalny dostęp serwisowy

wymagane

10

Dokumentacja techniczna, w tym serwisowa w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim i/lub angielskim

wymagana
11

gwarancja

12 miesięcy minimum
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia są zgodne z wymaganiami zamawiającego, wykonawca obowiązany jest uzupełnić tabelę nr 1 wpisując „TAK” celem potwierdzenia spełnienia wymagań lub wpisując dane cyfrowe/symbole matematyczne i/lub fizyczne, inne oznaczenia informujące o oferowanych parametrach/właściwościach - w sposób ogólnie przyjęty w opisach technicznych.

Tak wypełnione tabele – po złożeniu na każdej ze stron podpisu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy – muszą zostać załączone do formularza oferty jako jej integralna część. W przypadku nie wypełnienia pól w tabeli zamawiający uzna, że urządzenia stanowiące przedmiot oferty nie spełniają parametrów wymaganych przez zamawiającego w zakresie dotyczącym niewypełnionych pól.

Na wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca obowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego.

Niespełnienie któregokolwiek z wymagań i/lub warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Warszawa, dnia ………………….. 2013

INSTYTUT TECHNOLOGII
MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH
ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
OFERTA
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu:

/imię, nazwisko/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/pełna nazwa wykonawcy/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/adres wykonawcy/

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/019/2013 na:

Dostawę systemu osadzania warstw atomowych (ALD)wraz z wyposażeniem

dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.”
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z dnia 11 września 2013 r oświadczam, że:

 1. Oferuję wykonanie kompletnego zamówienia za kwotę …………………….. zł netto + ………….. VAT (słownie: ………………………………………………………………………. zł netto + ………………………………. VAT).

 2. W ramach realizacji zamówienia zobowiązuję się dostarczyć do siedziby zamawiającego, zainstalować oraz uruchomić fabrycznie nowy system do osadzania warstw atomowych (ALD) marki ………………………… typ …………………………………… model ……………………………………………..

 3. W ramach realizacji zamówienia publicznego zobowiązuję się również przeszkolić wskazanych pracowników zamawiającego w zakresie jego obsługi i utrzymania technicznego.

 4. Oświadczam, że oferowane urządzenia oraz ich wyposażenie wchodzące w skład systemu osadzania warstw atomowych posiadają parametry techniczne określone odpowiednio w tabeli nr 1 załącznika do niniejszej oferty pt. „SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” i zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11 września 2013 r.

 5. Oświadczam, że całość zamówienia zrealizujemy w terminie do dnia …………… 2013 r.

 6. Oświadczam, że na wszystkie urządzenia wchodzące w skład oferowanego systemu oraz na jego niezawodne funkcjonowanie udzielamy gwarancji na okres ……………………….. (nie mniej niż 12 miesięcy) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego.

 7. Oświadczam, że urządzenia wchodzące w skład oferowanego systemu objęte są usługami serwisowymi świadczonymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez:
  nazwa firmy …………………………………………………………………………………..
  adres ……………………………………………………………………………………………..

 8. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz, że otrzymałem wszelkie informacje niezbędne dla właściwego i terminowego wykonania zamówienia.

 9. Oświadczam, że akceptuję załączone do SIWZ istotne dla stron postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy uwzględniającej te postanowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie później niż w terminie związania ofertą.

 10. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni od terminu otwarcia ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 11. Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy sami* / wykonanie następujących elementów zamówienia powierzymy podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców/

(Uwaga: W razie braku wskazania podwykonawców zamawiający uzna, że wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnego elementu/części zamówienia podwykonawcom)

Załącznikami do niniejszej oferty są:


 1. Wypełniona we wszystkich polach „Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia” zawierająca dane potwierdzające zgodność oferty z wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego.

 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

/miejscowość, data/


………………………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/

Warszawa, dnia ………………….. 2013


INSTYTUT TECHNOLOGII

MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

ul. Wólczyńska 133

01-919 Warszawa
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu:

/imię, nazwisko/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/pełna nazwa wykonawcy/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/adres wykonawcy/


nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/019/2013 na:

Dostawę systemu osadzania warstw atomowych (ALD)wraz z wyposażeniem

dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.”
oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu.

………………………………………………………….

/miejscowość, data/

………………………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/


Warszawa, dnia ………………….. 2013


INSTYTUT TECHNOLOGII

MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

ul. Wólczyńska 133

01-919 Warszawa
OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu:

/imię, nazwisko/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/pełna nazwa wykonawcy/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/adres wykonawcy/


nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/019/2013 na:

Dostawę systemu osadzania warstw atomowych (ALD)wraz z wyposażeniem

dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.”

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia podmiotu przeze mnie reprezentowanego z udziału w ww. postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.
………………………………………………………….

/miejscowość, data/


…………………………………………………………./podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres umowy:

 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego, zmontować, zainstalować i uruchomić fabrycznie nowy system osadzania warstw atomowych (ALD) marki ……………………………….. typ …………………………………….
  model ……………………………………………………… wraz z wyposażeniem (zwany dalej również „Systemem”), zgodny ze „Szczegółową charakterystyką przedmiotu zamówienia”, stanowiącą załącznik nr 1 do oferty z dnia …………….. złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/019/2013 ogłoszonego w dniu …………………., która to oferta jako załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.

 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć System w stanie fabrycznie nowym, kompletnym, bez wad i uszkodzeń oraz z wyposażeniem i oprogramowaniem pozwalającym zainstalować go i uruchomić w siedzibie Zamawiającego a także dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim i/lub angielskim, dokumenty gwarancyjne producenta oraz jeden komplet nośników oprogramowania.

 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z ww. specyfikacją istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą i postanowieniami niniejszej umowy.

 4. W zakres zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wchodzi również przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń wchodzących w skład Systemu.


Termin realizacji zamówienia:

 1. Realizacja zamówienia rozumiana jako dostarczenie do siedziby Zamawiającego urządzeń wchodzących w skład Systemu wraz z wyposażeniem oraz ich zainstalowanie, uruchomienie, i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi nastąpi nie później niż do dnia ................................. r. co zostanie potwierdzone dwustronnym protokołem odbioru. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego będzie potwierdzenie (pisemne oświadczenie) przez Wykonawcę, że dostarczone urządzenia wraz z wyposażeniem posiadają właściwości zgodne z ofertą z dnia ......................................r. oraz przedstawienia pozytywnych wyników testów odbiorczych Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia deklarowanych parametrów.

 2. Zakres zobowiązań Wykonawcy nie może ulec ograniczeniu pod żadnym względem - wliczając w to dotrzymanie terminu.


Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy:

 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi uprawnieniami, potencjałem ekonomicznym i finansowym, kontaktami, zapleczem i umiejętnościami gwarantującymi kompletne oraz terminowe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

 2. Wykonawca oświadcza, że na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działa serwis urządzeń technologicznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub analogicznych do systemu wchodzącego w skład przedmiotu niniejszej umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że System stanowiący przedmiot dostawy posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty, akceptacje itp. i może być użytkowany na terenie Unii Europejskiej bez żadnych przeszkód oraz zobowiązuje się dołączyć ww. dokumenty w zakresie dotyczącym urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy do protokołu odbioru.

 4. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zmianie adresu firmy, strony internetowej, e-mail’a lub telefonów kontaktowych, a wobec braku takiego powiadomienia wszelkie informacje, oświadczenia, zawiadomienia wysyłane listem poleconym na adres wskazany w niniejszej umowie będą uważane za skutecznie doręczone.


Wynagrodzenie:

 1. Za prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ................................................................. zł + ....................% VAT (słownie ......................................................... zł + .......................................................... % VAT)

 2. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności: cenę Systemu wraz z wyposażeniem, cło jeżeli występuje, koszty dostarczenia i ubezpieczenia w trakcie transportu, uruchamiania w siedzibie zamawiającego, montażu, szkolenia oraz wszelkie koszty pośrednie a także zysk Wykonawcy i nie może ulec podwyższeniu.

 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę przelewem na konto bankowe Wykonawcy: ..........................................................................

 4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

 5. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


Gwarancja:

 1. System wraz z wyposażeniem objęty jest gwarancją przez okres: ………………………… miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, w trakcie trwania której Wykonawca zapewnia sprawność wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu oraz niezawodne jego funkcjonowanie.

 2. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej i/lub nieprawidłowości w działaniu urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Akceptowane będzie zgłoszenie telefoniczne, faksem na numer ....................................... lub e-mail ........................................................... – potwierdzone następnie na piśmie, na żądanie Wykonawcy.

 3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji reklamacji nie później niż w ciągu czternastu dni kalendarzowych od zgłoszenia oraz załatwić reklamację nie później niż w ciągu 21 dni od daty przystąpienia do realizacji.


Kary umowne:

 1. W wypadku opóźnienia w pozytywnym załatwieniu reklamacji, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia.

 2. W wypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie.

 4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn dotyczących drugiej Strony, Strona odstępująca może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości niniejszej umowy z zastrzeżeniem art. 145 Ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Termin zapłaty kary 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.


Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy “Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013 nr 907).

 2. W sprawach spornych orzekać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warszawa, dnia ………………….. 2013


INSTYTUT TECHNOLOGII

MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

ul. Wólczyńska 133

01-919 Warszawa

WYKAZ DOSTAW ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu:

/imię, nazwisko/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/pełna nazwa wykonawcy/


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

/adres wykonawcy/


nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZP/019/2013 na:

Dostawę systemu osadzania warstw atomowych (ALD)wraz z wyposażeniem

dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.”

oświadczam, że w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie niniejszej oferty / w okresie prowadzenia działalności przez podmiot, który reprezentuję to jest od roku ....... do chwili złożenia niniejszej oferty1, podmiot przeze mnie reprezentowany wykonał nie mniej niż pięć dostaw systemów do osadzania warstw atomowych o wartości nie mniejszej niż równowartość 400 000 USD (słownie: czterysta tysięcy dolarów amerykańskich) netto każda.

Wykaz zrealizowanych dostaw zamieszczam w tabeli nr 1 poniżej.
Tabela 1: Wykaz wykonanych dostaw, o których mowa powyżej:

Lp.

Przedmiot dostawy wraz z opisem potwierdzającym spełnienie warunku doświadczenia

Odbiorca i miejsce wykonania zamówienia

Okres wykonania zamówienia

(od-do)

(mm-rr)-(mm-rr)

Wartość brutto zamówienia

1.

2.

3.
Do wykazu załączam następujące dokumenty potwierdzające, że zamówienia znajdujące się w wykazie zostały zrealizowane należycie:

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………….

/miejscowość, data/

………………………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej i pieczęć Wykonawcy/
1 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata Wykonawca wpisuje odpowiedni wariantInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

/: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna