ZP/39/SzpSp/2014Pobieranie 343.53 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar343.53 Kb.
  1   2   3   4

ZP/39/SzpSp/2014

Dostawa produktów leczniczych wg. Grup ATC – Grupa A – przewód pokarmowy i metabolizm, Grupa G – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa S – narządy zmysłów”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

Dostawa produktów leczniczych wg. Grup ATC – Grupa A – przewód pokarmowy i metabolizm, Grupa G – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa S – narządy zmysłów”POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

POWYŻEJ 207 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. UWAGI OGÓLNE.

  1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 907 z póżń. zm) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

  5. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

  6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


II. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

ul. Szpitalna 13

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629 – 21 – 15 – 781

Regon 000310077

fax. 032 262 34 22zamowienia.publiczne@szpital-dg.pl

www.szpital-dg.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r, poz. 907 z póżń. zm)
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę produktów leczniczych wg. Grup ATC – Grupa A – przewód pokarmowy i metabolizm, Grupa G – układ moczowo – płciowy, hormony płciowe, Grupa S – narządy zmysłów szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 do siwz.
Kod CPV: 33690000-3 (Różne produkty lecznicze)
Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia został określony ilościowo w oparciu o porcje jakimi są: tuby, butelki ampułki, fiolki, tabletki itp. Wykonawca przedstawia produkty lecznicze, których opakowania zbiorcze nie przekraczają 100 szt. oraz wyklucza się do wyceny produkty lecznicze tzw. opakowania szpitalne – paki.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


A) Warunki

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.


3. Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt. 1 i 2 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
B) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków
Ad. A1.1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności farmaceutycznej (Ustawa z dnia 6 września 2001r – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2008.45.271, z późniejszymi zmianami).


Niezależnie od oceny spełnienia warunków Wykonawcy winni:

1)Złożyć oświadczenie, iż nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.


2)Posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3)Nie zalegać z opłaceniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4)Nie zalegać z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

5)Posiadać aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym


w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 oraz 10-11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6)Posiadać aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym


w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy /w przypadku podmiotu zbiorowego/, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:


VI.1) W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
1). Oświadczenia, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy -
wzór Załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania);

2) Dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek jego posiadania tzn. Kopię zezwolenia na prowadzenie działalności farmaceutycznej ( Ustawa z dnia 6 września 2001r – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2008.45.271, z późniejszymi zmianami ).


VI.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, także od tych podmiotów, następujących dokumentów:

1)Oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia Załącznik


nr 5 do SIWZ
(wskazana data podpisania).

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3.Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. Aktualnej informacji Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


: uploads -> konkursy i przetargi
konkursy i przetargi -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 tel/Fax 322623422
konkursy i przetargi -> ZP/33/SzpSp/2013 Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”
konkursy i przetargi -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13, Tel/fax : 32 2623422
konkursy i przetargi -> ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”
konkursy i przetargi -> ZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvv
konkursy i przetargi -> Pl-dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2013/S 058-094619 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy
konkursy i przetargi -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”

Pobieranie 343.53 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna