Zpio nr 1 z 09. 07. 2013 Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 34 – preparatu Adenosine w postaci fiolki, gdyż tylko taka postać preparatu jest dostępna na rynku? Odp.: TakPobieranie 64.1 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar64.1 Kb.
ZPIO nr 1 z 09.07.2013

 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 34 – preparatu Adenosine w postaci fiolki, gdyż tylko taka postać preparatu jest dostępna na rynku?

Odp.: TAK


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 390-394 – preparatu Enoxaparinum natrium w postaci ampułko-strzykawek, gdyż tylko taka postać preparatu jest dostępna na rynku?

Odp.: TAK


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 635 preparatu Levofloxacinum w opakowaniu zawierającym 7 tabletek z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań stosownie do zapotrzebowania?

Odp.: TAK


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 809 – preparatu Omeprazole w opakowaniu zawierającym 28 tabletek z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań stosownie do zapotrzebowania

Odp.: TAK


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 835 – preparatu Pantoprazole w opakowaniu zawierającym 28 tabletek z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań stosownie do zapotrzebowania?

Odp.: TAK


 1. Czy w przypadku zaoferowania innych opakowań handlowych Wykonawca powinien przeliczyć ich ilość zaokrąglając do pełnych opakowań w górę czy do 2 miejsc po przecinku?

Odp.: Zamawiający wymaga podania ilości opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jednakże w Załączniku nr 2 do wzoru umowy współpracy przyjęte zostaną ilości zaokrąglone „w górę” do pełnych zaoferowanych opakowań.
ZPIO nr 2 z 09.07.2013

 1. Czy w Formularzu nr 2-Szczegółowa oferta cenowa poz. 668 (Macrogol 74 G sasz. x 50) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. w ilości 1150 opakowań? Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep odpowiada swoim działaniem czterem saszetkom Fortrans i pozwala na przygotowanie do zabiegu takiej samej liczby pacjentów.

Odp.: NIE


 1. Czy w Formularzu nr 2-Szczegółowa oferta cenowa poz. 731 (Midazolam 5 MG/1ML amp. x 10)  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml  (Sopodorm 5mg/2ml x 10 amp.) ? Informujemy, iż objętość rozpuszczalnika, w jakiej znajduje się identyczna ilość substancji czynnej pozostaje bez znaczenia dla terapii.

Odp.: TAK


 1. Czy w Formularzu nr 2-Szczegółowa oferta cenowa poz. 732 (Midazolam15 MG/3ML amp. x 5)  Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml  (Sopodorm 15mg/2ml x 5 amp.) ? Informujemy, iż objętość rozpuszczalnika, w jakiej znajduje się identyczna ilość substancji czynnej pozostaje bez znaczenia dla terapii.

Odp.: TAK

ZPIO nr 3 z 09.07.2013

 1. Dot. poz. 506 Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazide (Diaprel MR) 60 mg w opakowaniach x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast x Gliclazide (Diaprel MR) 30 mg x 90 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu. W przypadku wyrażenia zgody prosimy określić ilość Gliclazide (Diaprelu) 60 mg x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu.

Odp.: NIE


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zmianę wielkości opakowań: w pozycjach 1174, 1175, 1176, w opakowaniach x 90 tbl zamiast 30 tbl;

Odp.: NIE


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na zmianę wielkości opakowań: w pozycjach 1163, 1184 w opakowaniach x 60 tbl zamiast 30 tbl;

Odp.: NIE


 1. W przypadku wyrażenia zgody na zmianę wielkości opakowań (pkt. 2 i 3), prosimy określić jak należy prawidłowo przeliczyć zamawiane ilości jeżeli otrzymujemy wielkości ułamkowe; zaokrąglić do pełnego opakowania czy zachować dwa miejsca po przecinku.

Odp.: Nie dotyczy


 1. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty w pozycjach 864, 865 na Perindopril Argininum zamiast Perindopril erbumine.

Odp.: TAK


 1. Czy w pozycji 1174 zamawiający miał na myśli Perindoprilum, Indapamidum w dawce 2,5 mg/ 0,625 mg. Przypuszczamy, że opisana dawka 6,25 jest wynikiem błędu pisarskiego.

Odp.: TAK


 1. Jaką ilość należy wycenić w pozycji 1066 kolumna 8. Opisana ilość została podana w procentach i przypuszczamy, że nastąpił błąd pisarski.

Odp.: Pomyłka poprawiona w zaktualizowanym Formularzu nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa
ZPIO nr 4 10.07.2013

 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 39 zgodzi się na zaoferowanie preparatu Albumin human 20% w opakowaniu typu worek o pojemnościach 50ml?

Odp.: TAK


 1. Czy Zamawiający w zadaniu nr 41 zgodzi się na zaoferowanie preparatu Albumin human 20% w opakowaniu typu worek o pojemnościach 100ml?

Odp.: TAK


 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 503 sterylnej gąbki z Gentamycyną o wymiarach  12x8 x0,5cm który mieści się w oczekiwanych przez Zamawiającego parametrach, z zastrzeżeniem, że wskazany rozmiar "10x10x0,5cm" uniemożliwia złożenie oferty naszego produktu. Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co ogranicza możliwość przystąpienia do postępowania pozostałym Oferentom i może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do zawyżania wartości przedmiotowego produktu. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do racjonalnej gospodarki finansowej w związku z czym niedopuszczenie konkurencyjnych produktów może narazić zamawiającego na nieuzasadnione wydatki.

Odp.: TAK, oferowany produkt zostanie dopuszczony.
ZPIO nr 5 10.07.2013

 1. Czy Zamawiający wymaga aby Midanium w pakiecie 1 pozycja 729, 730, 731 i 732 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?.

Odp.: NIE

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 931 leku Plofed 1% em. do wstrz.iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml.?.

Odp.: TAK
ZPIO nr 6 10.07.2013

219

Cefuroxime

250 G/ML

zawiesina 50 ML

530

Hepatitis b

20 MCG/1ML

amp. - strz. x 10

736

Mivacurium

0,2MG/ML

amp. x 5

810

Ondansetron

2MG\ML

amp. x 5
 1. Czy w pozycji  219 Zamawiający miał na myśli  Cefuroxime 250mg/5ml?

Odp.: TAK


 1. Czy w pozycji nr 530 należy wycenić 181 op. X 10 amp-strzyk czyli 1810 amp-strzyk ?

Odp.: TAK


 1. Jaką pojemność należy wycenić w pozycji nr 736 (5ml czy 10ml)?

Odp.: 5ML


 1. Jaką pojemność należy wycenić w pozycji nr 810 (2ml czy 4ml)?

Odp.: 2ML
ZPIO nr 7 z 11.07.2013

 1. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 165, 166 oraz lp. 167 (Budesonidum) posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zaplenienie krtani, tchawicy i oskrzeli?

Odp.: NIE
ZPIO nr 8 11.07.2013

 1. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.;
  fiol.-amp-strz)?

Odp.: TAK, z wyjątkiem kategorii: tabletki- kapsułki


 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odp.: Zamawiający wymaga podania ilości opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jednakże w Załączniku nr 2 do wzoru umowy współpracy przyjęte zostaną ilości zaokrąglone „w górę” do pełnych zaoferowanych opakowań.
ZPIO nr 9 z 11.07.2013

 1. Czy w pozycji nr 999 Zamawiający dopuszcza jeden z dwóch dostępnych w Polsce preparatów sevofluranu w aluminiowej butelce z systemem wlewowym Dreager Fill wraz z użyczeniem parownika kompatybilnego z aparatem Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości i rodzaju aparatów do znieczulenia do których Zamawiający wymaga parowników?

Odp.: TAK, wnioskowane dane zostaną przekazane na etapie negocjacji.


 1. Czy w pozycji nr 989 Zamawiający dopuszcza jeden z dwóch dostępnych w Polsce preparatów sevofluranu w aluminiowej butelce z systemem wlewowym Dreager Fill wraz z użyczeniem parownika kompatybilnego z aparatem Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości i rodzaju aparatów do znieczulenia do których Zamawiający wymaga użyczenia  parowników ?

Odp.: TAK, wnioskowane dane zostaną przekazane na etapie negocjacji.
ZPIO nr 10 z 11.07.2013

 1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 451 Ferrum dożylne w dawce 100 mg/5ml*5amp (Venofer)?

Odp.: TAK


 1. Czy Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1127 Ferrum dożylne w dawce 100 mg/5ml*5amp (Venofer)?

Odp.: TAK
ZPIO nr 11.07.2013

 1. W związku z faktem, iż ww. postępowanie dotyczy także koncentratów do hemodializy zarejestrowanych w Polsce jako wyroby medyczne zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do projektu umowy następujących zmian. Każdy zapis umowy dotyczący słowa „leki” proponujemy zastąpić słowami „ leki oraz wyroby medyczne”.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §2 ust. 5 Strony ustalają, że Sprzedawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na wyroby medyczne z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie lub 1 raz na 4 tygodnie (w tym punkcie pozostawiamy możliwość wyboru przez Kupującego. Z uwagi na fakt, iż koncentraty do dializy są towarem wysokogabarytowym, koszt ich sprzedaży jest liczony w dużej mierze na podstawie kosztów transportu i częstotliwości dostaw).
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §2 ust. 6 Sprzedawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy poszczególnej partii zamówienia na wyroby medyczne w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §2 ust. 7 Zastrzeżenie, iż zapis w projekcie nie dotyczy wyrobów medycznych.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §5 ust. 5 Zapłata przez Kupującego kwot wynikających z danego zamówienia nastąpi w terminie 45 dni od daty wystawienia przez Sprzedawcę faktury.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §5 ust. 10 W przypadku nie uiszczenia przez Kupującego zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5 Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §6 ust. 1 pkt. 1 W przypadku odstąpienia Kupującego lub Sprzedawcy od danego zamówienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, kara umowna będzie wynosiła 5% ceny brutto danego zamówienia.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §6 ust. 2 Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GNS kary umownej w wysokości 5% szacunkowej wartości sprzedaży leków i wyrobów medycznych objętych niniejszą umową, o której mowa w par.1 pkt. 5 w przypadku odstąpienia lub rozwiązania niniejszej umowy przez GNS z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca.
 1. Wnioskujemy o zmianę w punkcie umowy: §7 ust. 5 Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 1. Wnioskujemy także o wprowadzenie do umowy następującego zapisu: Sprzedający ma prawo odmowy wykonania dostawy, jeżeli jej wartość spowoduje przekroczenie wartości zadłużenia Zamawiającego wobec Wykonawcy, ponad łączną kwotę 25% szacunkowej wartości sprzedaży leków i wyrobów medycznych objętych niniejszą umową, o której mowa w par.1 ust. 5 Wykonawca poinformuje o odmowie wykonania dostawy w ciągu 2 dni w formie przewidzianej w umowie zgodnie z §8 ust. 1.


Odpowiedź dotycząca pkt.1-10 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian, jednakże ich wprowadzenie nastąpi w wyniku ustaleń poczynionych z poszczególnymi Oferentami na etapie negocjacji.
ZPIO nr 12 z 11.07.2013

 1. Do treści §2 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Sprzedającego na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
 1. Do treści §2 ust.9 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Sprzedającego na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
 1. Do treści §3 ust.19 projektu umowy. Jaki cel ma raportowanie kupującemu stanu realizacji umowy skoro to kupujący składa zamówienia i dokonuje zakupów? Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy jako niezasadnie obciążającego sprzedawcę.
 1. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla sprzedającego), Kupujący wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez sprzedającego (dotyczy zapisu §3 ust.10 projektu umowy)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką możliwość – każdy tego typu przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie.


 1. Pokrycie jakich kosztów ma namyśli Kupujący w zapisach §4 ust.5 projektu umowy? Prosimy o podanie przykładów.

Odp.: Pytanie nie jest adekwatne do zapisów §4 ust.5 projektu umowy.


 1. Dlaczego GNS w §5 ust.5 umowy oraz pkt 13 szczegółowych warunków postępowania przewidział wydłużony termin płatności, tj. 60 dni, podczas gdy nie wystąpiły ustawowe przesłanki do wydłużenia tego terminu, przewidziane w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?
 1. Czy GNS zrezygnuje z zapisu umownego przewidującego 60 dniowy termin płatności, z uwagi na fakt, iż jest on nieważny w rozumieniu art. 58 k.c. jako sprzeczny z prawem i w rzeczywistości strony i tak wiązać będzie ustawowy, tj. 30-dniowy termin zapłaty, a GNS stosując nieważne postanowienia umowne naraża się na ponoszenie kosztów odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40E (art.10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)?
 1. W związku z przewidzianym pokryciem różnicy w cenie w przypadku zamówienia zastępczego (§2 ust.8,9 umowy) prosimy o zredukowanie kary przewidzianej w §6 ust.1 pkt 1) umowy do 1% wartości niezrealizowanego zamówienia.
 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §6 ust.2 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź dotycząca pkt.1-3 oraz 6-9 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian, jednakże ich wprowadzenie nastąpi w wyniku ustaleń poczynionych z poszczególnymi Oferentami na etapie negocjacji.


 1. Do §7 ust.2 projektu umowy. Czy przystąpienie do Grupy Nowy Szpital nowego szpitala będzie wiązało się ze zwiększeniem ilości zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie prognoz w tym zakresie.

Odp.: Tak, warunki dotyczące włączenia kolejnego Kupującego za każdym razem podlegać będą indywidualnym ustaleniom. Organizator Postepowania nie dysponuje obecnie danymi pozwalającymi na podanie wnioskowanych prognoz.
ZPIO nr 13 z 11.07.2013

 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 90. Czy Zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum, Clavulanic acid 600mg w opakowaniu x 5 fiol, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: TAK


 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 91. Czy Zamawiający dopuści preparat Amoxicillinum, Clavulanic acid 1,2 G w opakowaniu x 5 fiol, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Jeżeli tak, jak powinien zachować się Wykonawca gdy po przeliczeniu wychodzi liczba ułamkowa? (Przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga podania ilości opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jednakże w Załączniku nr 2 do wzoru umowy współpracy przyjęte zostaną ilości zaokrąglone „w górę” do pełnych zaoferowanych opakowań.


 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 266 Czy Zamawiający dopuści preparat Clindamycinum 0,6 G/4 ML w postaci fiolki?

Odp.: TAK


 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 347 Czy Zamawiający dopuści preparat Diclofenac 75mg w opakowaniu x 10 ampułek? Jeżeli tak, jak powinien zachować się Wykonawca gdy po przeliczeniu wychodzi liczba ułamkowa? (Przeliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).

Odp.: TAK, Zamawiający wymaga podania ilości opakowań z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Jednakże w Załączniku nr 2 do wzoru umowy współpracy przyjęte zostaną ilości zaokrąglone „w górę” do pełnych zaoferowanych opakowań.


 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 601 Zwracam sę z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Ketoprofenu 0,1G/2ml x 10amp., posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania dożylnego?

Odp.: TAK

 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 687 Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Meropenem Sandoz fiol. 0,5g x 10 szt.?

Odp.: TAK


 1. Dotyczy Pakiet leki Poz. 1121 i 1122 Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy zamawiający wymaga, aby preparat Vancomycin, posiadał zarejestrowane wskazanie do podawania doustnego?

Odp.: TAK

ZPIO nr 14 z 12.07.2013

 1. Czy zamawiający wymaga by oferowana w poz. 562, 563, 564 immunoglobulin human nie posiadała przeciwwskazań do stosowania u dzieci w wieku od 0 do 2 lat?

Odp.: NIE


 1. Czy zamawiający wymaga by oferowana w poz. 562, 563, 564 immunoglobulin human zawierała stabilizator bez zawartości alkoholi?

Odp.: NIE


 1. „Czy ze względu na fakt, że dawki IVIG stosowane dla dorosłych pacjentów, powodują konieczność przetaczania dużych ilości immunoglobuliny, czy oferowana w poz. 562, 563 immunoglobulin human ma posiadać wysoką prędkość infuzji na poziomie, co najmniej 6ml/kg m.c./h? W przypadku statystycznego pacjenta o wadze 65-70kg czas podaży może zostać skrócony nawet dwukrotnie. Ma to znaczący wpływ na obniżenie poziomu kosztów szpitala.

Odp.: NIE
ZPIO nr 15 z 12.07.2013

 1. Dotyczy: poz. 1144 Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane, z indykatorem w postaci granulatu, pakowane w 5L kanistry po 4,15kg?

Odp.: TAK
ZPIO nr 16 z 12.07.2013

 1. Dot. poz. 503 Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)? Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odp.: NIE


 1. Dot. poz. 503 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich? Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odp.: NIE
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna