Zrealizowano z programu Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego : program Rozwój infrastruktury kultury. Umowa zawarta w dniu r w Janowie LubelskimPobieranie 29.27 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar29.27 Kb.
Zrealizowano z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : program Rozwój infrastruktury kultury.


UMOWA

zawarta w dniu………. r.

w Janowie Lubelskim
pomiędzy:

Janowski Ośrodek Kultury

ul. Jana Pawła II 3

23-300 Janów Lubelski

NIP 862-10-06-457,

zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:Dyrektora Janowskiego Ośrodka Kultury Łukasza Drewniaka,

a …………………………Zwanym dalej „ Wykonawcą „ i reprezentowanym przez; ……….
§ 1

Przedmiotem umowy jest: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wizyjnego i nagłośnieniowego w ramach zadania:Adaptacja i modernizacja sali wielofunkcyjnej w Janowskim Ośrodku Kultury” w tym:


1.Dostawa, montaż i uruchomienie wielkoformatowego systemu wizyjnego: Ekran rozwijany elektrycznie, montaż ścienny/podwieszany, proporcje obrazu 16:9, przekątna 150”, wymiary 322cm x 187 cm, właściwości ekranu: grubość materiału 0,4 mm, współczynnik odbicia: g=1,0 Kąt widzenia 130 stopni ekran Matt White. Materiał 3 warstwowy odporny na zabrudzenia, niepalny – Ciężar powierzchni projekcyjnej 500 g/m2.

Rzutnik : projekcja długoogniskowa, technologia wyświetlania LCD, rozdzielczość 1280x800 (WXGA), jasność 3000 ANSI Lumenów, kontrast statyczny 12 000:1, obiektyw optyczny, zoom manualny, minimalna przekątna obrazu 33”, maksymalna przekątna obrazu 318”, minimalna odległość ekranu 1,1m,maksymalna odległość ekranu 10,8m, proporcje obrazu 16:10, trwałość lampy 5000 h, gniazda: 1x15-pin D-Sub, HDMI, Composite, Mini-DIN-4 (S-Video), USB (Type B), USB 2.0, 2 x RCA In, poziom hałasu 36-40 dB, pobór mocy 200 W . Rzutnik zamontowany na uchwycie sufitowym o parametrach : Maksymalna waga projektora: 15 kg, Regulacja w pionie (nachył): -15 do 15 stopni, Regulacja w poziomie (obrót): 360 stopni, Odległość dla sufitu: od 40 do 62cm, Odległość od ściany: 118 mm, System ukrywania kabli, Blokada zabezpieczająca projektor przed zsunięciem, Wymiary uchwytu około: szer x wys x głęb: 182 x 400-620 x 182 mm, Zestaw śrub do montażu.

Laptop o parametrach : ekranem dotykowym o przekątnej 13.3'', rozdzielczością 1920x1080 i podświetleniem LED, dwurdzeniowy procesor Intel Core i5-4200U o częstotliwości 1.6 GHz (2.6 GHz Turbo), pamięć RAM DDR3 o wielkości 6 GB, dysk hybrydowy 1000 GB HDD + 20GB Cache SSD., układ graficzny NVIDIA GeForce GT 735M 1GB (ACER ASPIRE S3). Mysz bezprzewodowa w technologii Blue Track Technology, Pilot do prezentacji multimedialnych z przyciskami page UP, page down i wskaźnikiem laserowym (czerwony promień) , pakiet Office 2013r licencja bezterminowa, antywirus NOD 32 licencja 3 lata , windows 7 .

Karta pamięci zewnętrzna Focusrite Scarlett 18i8 o parametrach: komunikacja z komputerem: USB 2.0, ilość wejść analogowych: 8, ilość wejść cyfrowych: 10, ilość wyjść analogowych: 6, ilość wyjść cyfrowych: 2, ADAT IN, S/PDIF In, S/PDIF Out, ilość wyjść słuchawkowych: 2, MIDI I/O, PAD na wejściach analogowych, preampy mikrofonowe: 4, częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, oprogramowanie mixing/routing, Ableton Live Lite 8, Scarlett Plug-in suit, Novation Bass Station.
2. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nagłośnieniowego firmy Bosch, Bahringer lub równoważne:

Głośnik Bosch LC2-PC30G6-8L (PARA): sztuk 4

Głośnik Bosch LC60G6-10 (PARA): sztuk 1

Odbiornik mikrofonu MW1-RX-F4 z uchwytem - adapterem antenowym sztuk 2

Mikrofon bezprzewodowy MW1-HTX-F4: sztuk 2

Wzmacniacz PLM-4P125+X32rack: sztuk 1

Odtwarzacz CD/SD/USB: sztuk 1

Szafa Rack oszklona: sztuk1

Mikser Cyfrowy Bahringer X32 + case: sztuk 1

Przedłużacz cyfrowy dźwiękowy wielokanałowy (Digital Snake S16): sztuk 2

Eliminator sprzężeń akustycznych LBB1968/00: sztuk 1
§ 2
Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zamontuje stosując odpowiednie kable i uruchomi sprzęt w Janowskim Ośrodku Kultury do dnia 24 sierpnia 2015 r.


§ 3

Za dzień realizacji umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru.

§ 4
Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niezgodny z parametrami opisanymi w § 1 lub nie jest kompletny, albo posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru sprzętu objętego reklamacją, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.

2. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona po dostarczeniu sprzętu wolnego od wad w terminie 7 dni.

3. Prawo własności sprzętu przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru sprzętu bez zastrzeżeń.

4. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu,

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów, w zależności od ich rodzaju, odpowiedni certyfikat zgodności

z Polską Normą lub normami europejskimi, instrukcję eksploatacji czy użytkowania urządzeń.
§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z należytą starannością, w tym zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sprzętu.

2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne i terminowe wykonanie umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania umowy przez zatrudnione przez niego osoby.

4. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesięcy.

5. Szczegółowe warunki gwarancji stanowią integralną część umowy.

§ 6
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w łącznej kwocie ……………………………………………………………………………………….. brutto

2. Podstawę do zapłaty faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez strony umowy.

3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę:


4. Termin zapłaty w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu zamawiającego na fakturze.§ 7
1. Strony ustalają następujące kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.


2. Kary płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

3. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10
1. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

§ 11
1. Zawinione naruszenie wymagań ustalonych w § 1 do umowy skutkuje odpowiedzialnością Wykonawcy.

2. W tym przypadku Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w § 7.

§ 12
Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
§ 14
Integralną część niniejszej umowy stanowią załącznik - szczegółowe warunki gwarancji i serwisu elementów sprzętu.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna