Zt / 53 / 2008 zamawiająCYPobieranie 345.89 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar345.89 Kb.
  1   2   3
Początek formularza

nr sprawy

ZT / 53 / 2008

ZAMAWIAJĄCY

 

Nazwa

GPK-SITA Głogów Sp. z o.o.

Ulica; nr

ul. Przemysłowa 7 a

Kod; miejscowość

67-200 Głogów

tel; fax

076-7265-656 / 076-7265-666

NIP

693-19-36-882

Nazwa Banku

Bank Zachodni WBK S.A. II O/Głogów

Nr rachunku

13 1090 2112 0000 0001 0059 5604

e-mail:

gpk-sitaglogow@gpk-sitaglogow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych na:

całodobowe zaopatrywanie pojazdów, maszyn i urządzeń GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie w paliwa, oleje i smary

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w liczbie 3

 Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SPORZĄDZIŁ: Marta Wojciechowska

KOMISJA PRZETARGOWA w składzie:

Daniel Stawecki

Wiesław Tracz

Erwin Górecki

Marta Wojciechowska

przedkłada do zatwierdzenia niniejszą siwz

ZATWIERDZAM

........................................................

PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Dół formularza

1. Opis przedmiotu zamówienia

całodobowe zaopatrywanie pojazdów, maszyn i urządzeń GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie w paliwa, oleje i smary

CPV

1) olej napędowy - 23121100-2,

2) etylina – 23111200-0

3) olej i podobne produkty-11300000-6, smary- 2466 1100-6

Opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- formularz cenowy

1) Opis odpowiednich części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na:część 1 obejmującą olej napędowy, w szacunkowej ilości 490.000 litrów

część 2 obejmującą etylina (Pb 95), w szacunkowej ilości 40.000 litrów

część 3 obejmująca oleje, płyny, smary, wg szacunkowych ilości rocznych oraz właściwości:

  1. OLEJE SILNIKOWE
Lp.

Rodzaj, właściwości


Rodzaj pojemnika [litry]

Ilość pojemników

Ilość szacunkowa [litry]

1.

Olej silnikowy TEDEX D TRUCK FE klasa lepkości wg SAE: 15W4020

30

600

200

3

600

2.

SUPEROL CC30 do silników Diesla klasa lepkości wg SAE: 305

10

50

3.

LOTOS MINERALNY ( 5l) olej mineralny klasa lepkości wg SAE:15W405

10

50

4.

SHELL RIMULA D EXTRA olej mineralny klasa lepkości wg SAE:15W40 (spełniający wymogi jakości oleju VDS-3: Volvo Drain Specification-3)


20

15

300

200

2

400

5.

Aral Super Traktoral (5l, 20l)

olej półsyntetyczny klasa lepkości SAE: 10W30 API: CD-CE/SF5

5

25

20

5

100

6.

Platinum Semi olej półsyntetyczny klasa lepkości: 10W/40

1

4

4

410

40

7.

Elf Evolution SXR olej syntetyczny klasa lepkości: 5W40

1

6

6

5

12

60

8.

MOBIL „1” (1l, 4l) olej syntetyczny klasa lepkości wg SAE: 5W50


1

5

5

4

2

8  1. OLEJE HYDRAULICZNE I PRZEKŁADNIOWE
Lp.

Rodzaj, właściwości


Rodzaj pojemnika [litry]

Ilość pojemników

Ilość szacunkowa [litry]

1.

Olej przekładniowy SHELL Spiral 85 EP (MA)

5

40

200

2.

Olej przekładniowy SHELL Spiral 85 W/ 140

5

20

100

3.

Olej przekładniowy MOBIL GX 80W

5

20

100

4.

Olej przekładniowy MOBIL HD

85/140

5

30

150

5.

Olej przekładniowy MOBIL ATF 220

5

10

50


6.Olej hydrauliczny BP HLPZ 32

200


6

1200

20

20

400

7.

Olej hydrauliczny LHL 46

20

10

200

8.

Olej hydrauliczny HIPOL GL klasa lepkości wg SAE: 80W/90


20

10

200

1.

HYDROL HL32 (5l) olej hydrauliczny klasa lepkości wg ISO: VG 32


5

50

250


2.

HYDROL HL46 (5l) olej hydrauliczny klasa lepkości wg ISO: VG 46


5

15

75


3.

PARUS GL-4 (5l) olej przekładniowy klasa lepkości wg SAE: 80W90


5

10

50


4.

HIPOL GL-4 (5l) olej przekładniowy klasa lepkości wg SAE: 80W90


5

10

50
5.

Tedex AN-68 – olej maszynowy

5

10

50

20

24

480
  1. SMARY
Lp.

Rodzaj, właściwości


Rodzaj pojemnika [kg]

Ilość szacunkowa [kg]

1.

ŁT 43 – smar litowo-wapniowy do łożysk tocznych i węzłów tarcia, zakres temp. –300C do +1200C


-

50

2.

AWIALITH ŁT 43 Silesia Oil smar plastyczny ogólnego stosowania do łożysk tocznych


-

50

3.

Smar Greasen EP – 23 – smar litowo-molibdenowy

-

60
  1. PŁYNY CHŁODZĄCE
Lp.

Rodzaj, właściwości


Rodzaj pojemnika [litry]

Ilość pojemników

Ilość szacunkowa [litry]

1.

PETRYGO Q (5l, 20l, 30l, 200l) do temp. –350C

5

10

50

20

20

400

200

1

200

E. INNE


Lp.

Rodzaj, właściwości


Rodzaj pojemnika [litry]

Ilość pojemników

Ilość szacunkowa [litry,sztuki]

1.

Płyn hamulcowy R-3100 l
2.

Samostart80 szt.

3.

Płyn do spryskiwaczy

TURKUS


200

2

400 l

4.

NAFTA100 l

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia.

Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń zamawiającego w paliwa (część I i II przedmiotu zamówienia), będzie się odbywało w zależności od potrzeb Zamawiającego, na stacji paliw (punkcie tankowania) Wykonawcy w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego-tj. ul. Przemysłowej 7A w Głogowie, całodobowo.
Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów w paliwa (część I i II przedmiotu zamówienia), z „punktu tankowania”, tzw. kontenery przenośne zainstalowane na terenie bazy Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie. Punkt taki powinien działać całodobowo. W przypadku gdy Wykonawca uruchomiłby taki punkt tankowania, wszelkie koszty ustawienia wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i jego funkcjonowanie będą leżały po stronie Wykonawcy. Opisany wyżej punkt tankowania powinien spełniać wszelkie normy ochrony środowiska i być ustawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Infrastruktura towarzysząca ustanowienia punktu tankowania, po wygaśnięciu umowy pozostanie własnością zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest w okresie zimowym zapewnić możliwość zatankowania paliwa „zimowego”, (do - 35ºC).

Wykonawca powinien Wykonawcy dostarczać aktualne karty charakterystyki.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części zamówienia.

Zastosowane nazwy olejów i smarów służą jedynie do określenia przez Zamawiającego własności towaru. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować olej lub smar o innej nazwie, jednak musi on posiadać wszystkie parametry techniczne wymienionych olejów i smarów.2) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.3) Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.4) Umowa ramowa

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.5) Dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


2. Terminy

1) Termin wykonania zamówienia

dla części 1

Okres w miesiącach 24 - od podpisania umowy

Data rozpoczęcia 01-06-2008

data zakończenia 31-05-2010

dla części 2

Okres w miesiącach 24 - od podpisania umowy

Data rozpoczęcia 01-06-2008

data zakończenia 31-05-2010

dla części 3

Okres w miesiącach 24 - od podpisania umowy

Data rozpoczęcia 01-06-2008

data zakończenia 31-05-2010

2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dnia 04-07-2008

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 06-05-2008 o godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 (Sekretariat)

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 06-05-2008 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6 (Sekretariat)

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:


- wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o uzasadnieniu jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
Jednocześnie, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Dół formularza

Początek formularza

3. Warunki i dokumenty oraz oświadczenia

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia-nie spełnia”, na podstawie poniższych dokumentów wymienionych w tym punkcie. Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymaganych warunków, dokona oceny spełniania tych warunków w oparciu o załączone do oferty dokumenty.
1) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A) Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest:

 - Złożyć Druk "OFERTA", wg wzoru zamawiającego.

- Złożyć "Formularz cenowy", który należy sporządzić wg wzoru zamawiającego.

- Złożyć oświadczenie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r., Nr. 19, poz.177).

- złożyć Oświadczenie o przyjęciu warunków tankowania pojazdów na własnej stacji paliw w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego-tj. ul. Przemysłowej 7A w Głogowie (punkcie tankowania) lub ustanowienia punktu tankowania na bazie zamawiającego zgodnie z wymogami zapisanymi w SIWZ


- złożyć zaakceptowany przez Wykonawcę, tj. zaparafowany projekt umowy przygotowany przez Zamawiającego i uwzględniający dane oraz warunki zawarte w niniejszej specyfikacji, wraz z ewentualnymi uwagami.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- udzielić gwarancji na jakość paliw,

- Tankować pojazdy, maszyny i urządzenia zamawiającego w paliwa (część I i II przedmiotu zamówienia), na stacji paliw (punkcie tankowania) Wykonawcy w odległości do 6 km od siedziby Zamawiającego-tj. ul. Przemysłowej 7A w Głogowie, całodobowo.
Zamawiający dopuszcza tankowanie pojazdów w paliwa (część I i II przedmiotu zamówienia), z „punktu tankowania”, tzw. kontenery przenośne zainstalowane na terenie bazy Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 7A w Głogowie. Punkt taki powinien działać całodobowo. W przypadku gdy Wykonawca uruchomiłby taki punkt tankowania, wszelkie koszty ustawienia wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i jego funkcjonowanie będą leżały po stronie Wykonawcy. Opisany wyżej punkt tankowania powinien spełniać wszelkie normy ochrony środowiska i być ustawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Infrastruktura towarzysząca ustanowienia punktu tankowania, po wygaśnięciu umowy pozostanie własnością zamawiającego.
- w okresie zimowym zapewnić możliwość zatankowania paliwa „zimowego”, (do - 35ºC).

- dostarczać aktualne karty charakterystyk.: content -> download
download -> Dane osobowe
download -> Ogólnopolska Konferencja iia polska „Współpraca – to się opłaca!” Iława, 11-13. 04. 2016 r
download -> Akcja społeczna „Karta ratownicza w pojeździe” rozpoczęta Gdy liczy się każda sekunda, karta ratownicza może uratować życie Informacja prasowa z dn. 8 stycznia 2014 8 stycznia w całym kraju rozpoczęła się akcja „Karty ratownicze w
download -> W pliku funkcje txt zdefiniowane są dwie funkcje: Function TemperaturaStanNasycony
download -> Program seminarium
download -> Lp nazwa Autor
download -> 18 stycznia 2011 technologia chemiczna zmiany tematu pracy dyplomowej magisterskiej
download -> 27 kwietnia 2010 technologia chemiczna zgłoszenie tematu pracy dyplomowej
download -> Laboratorium modeli reologicznych ciał stałych. Wprowadzenie


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna