Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 98-300 Wieluń ul. Kilińskiego 23Pobieranie 21.58 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar21.58 Kb.
Zamawiający Wieluń, dnia 13.11.2012r

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

98-300 Wieluń

ul. Kilińskiego 23

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonym przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej z siedzibą w Wieluniu ul. Kilińskiego 23

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.” Docieplenie budynku administracyjno - biurowego”

Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawcę Firma Budowlana „MAX – BUD” Urszula Mikucka

z siedzibą w Wieluniu Osiedle Stare Sady 8/46

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 40.920,29 zł brutto - za przedmiot niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W prowadzonym postępowaniu na „ Docieplenie budynku administracyjno - biurowego” złożono 8 ofert w tym 7 nie podlegających odrzuceniu złożone przez:


L.p

Nazwa Wykonawcy

Wartość brutto oferty

Wartość punktowa

1


EUROBUDOWA Łukasz Grzelak


53.358,23


76,69


2


Usługi Budowlane Sprzedaż Materiałów Budowlanych

Waldemar Duszyński
49.090,1683,36

3Firma Budowlana „MAX – BUD”

Urszula Mikucka


40.920,29


100,00

4

MÓJ DOM” Maria Gęsiak49.612,62


82,48

5DAR – BUD Usługi Remontowo - Budowlane

Dariusz Jeziorski


60.173,32


68,00

6PPHU „SOLID – BUD”

Maciej Kulhawy


45.759,02


89,43

7

KARCZBUD”

Mariusz Karczewski42.000,00


97,43


Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni i oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia.
1) Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ( z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia) wyklucza się wykonawcę i odrzuca ofertę:

1) Firma Budowlana „ABZ” 42 -120 Miedzno, ul. Ułańska 11

Oznaczona w prowadzonym postępowaniu jako oferta nr 5 – nie spełniająca warunków udziału w postępowaniu


Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia
Zamawiający w SIWZ dział VI pkt. 2 ppkt. d wymagał złożenia przez Wykonawcę w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Załączona przez Wykonawcę do oferty Informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca niepodleganie Wykonawcy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawiona jest z datą wcześniejszą niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (24.04.2012r). Wykonawca zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych pismem z dnia 6.11.2012r został wezwany do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia z postępowania. Do dnia wyznaczonego w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów tj. 12.11.2012r Wykonawca nie dopełnił wyżej wymienionego obowiązku.

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 i ust.4 ustawy, podstawę wykluczenia i odrzucenia oferty.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy Pzp


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 113, poz.759 z późn. zm.) – dział VI Środki ochrony prawnej.


Z a t w i e r d z a m:Przewodniczący Zarządu Związku

Ziemi Wieluńskiej
: nt-bin -> private
private -> Plan rozwoju wsi kamionka
private -> Formularz A/52/09 Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, postanowień
private -> Wójta Gminy Rudziniec z dnia 05 lutego 2008r w sprawie: przekazania w administrowanie i do eksploatacji nieruchomości zabudowanej
private -> Śrem, 29 sierpnia 2005r. Ops. IV. 3410- 2/05
private -> Znak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c y
private -> Nazwa i siedziba oferenta
private -> Raport dotyczący realizacji przedsięwzięcia
private -> Siwz wyposażenie laboratorium OŚ Kazimierza Wielka cześĆ a – aparatura pomiarowa, akcesoria
private -> Rady gminy lubiszyn
private -> Przedmiar robóT na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

Pobieranie 21.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna